Årsredovisningen för 2022 visar på stabila resultat

Publicerad: 16 maj 2023
På kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj antogs årsredovisningen för 2022. Sammanfattningsvis var det ett finansiellt starkt år, trots utmaningarna med stigande priser.

Resultat av årsredovisningen

Resultatet blev 26,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Då inflationen medförde ökade kostnader för el, drivmedel och livsmedel gick kommunens verksamheter minus 16,7 miljoner kronor. Att kommunen ändå gjorde ett plusresultat beror på att finansieringsposterna gick plus 25,2 miljoner kronor. Vilket kommer av ökade skatteintäkter, efter bland annat en positiv befolkningsutveckling i kommunen, och generella statsbidrag. Ökningen kompenserade alltså mer än väl för verksamheternas stigande kostnader.

Soliditeten stärktes under 2022

Soliditet anger hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med kommunens eget kapital. En hög soliditet innebär att kommunen har finansiell balans och en god, långsiktig, betalningsförmåga. För att behålla eller öka soliditeten behövs ett plusresultat.

Sunne har en hög soliditet jämfört med Värmland och Sverige, och under 2022 stärktes vår soliditet ytterligare.

Sunne kommun uppnår god ekonomisk hushållning – vi är effektiva för våra kronor

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att kommunen ska sätta mål för hur verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt.

Finansiellt innebär det att varje generation ska stå för kostnaden för den service som den konsumerar, så att ingen ska behöva betala för något en tidigare har förbrukat. Inom kommunen handlar det om vår förmåga att bedriva våra verksamheter på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Sunne kommun uppfyller god ekonomisk hushållning för 2022. Vi nådde alla 6 finansiella mål som satts, och av de 12 övergripande målen nådde 9 måluppfyllelse. Det innebär alltså att den totala måluppfyllelsen hamnar på 83 %, och gränsen för god ekonomisk hushållning är satt vid 70 %.

Läs årsredovisningen

På vår sida om ekonomi och budget finner du årsredovisningen samt delårsrapporten för 2022. Du kan även ta del av redovisningar från tidigare år.  

Klicka här för att komma till vår sida om ekonomi och budget.