Beredskapsgruppen säkrar tillgången av dricksvatten

Publicerad: 31 maj 2024
Om en huvudledning på kommunens VA-nät går av, eller om dricksvattnet vid något av våra vattenverk blir otjänligt, levererar kommunens beredskapsgrupp ut nödvatten. För att arbetet ska gå smidigt även i en stressig situation genomförs nödvattenövningar.
Combo-tanken är en hopfällbar tank.
1 av 5
Här övar personalen på att sätta upp en av combo-tankarna.

Nödvatten är vatten som distribueras till konsumenter på annat sätt än via ledningsnätet, exempelvis tankar.

I övningen använder sig personalen av en så kallad combo-tank, som är en hopfällbar och portabel tank som rymmer 1 000 liter vatten. 

– I vår beredskap är utgångspunkten att vi ska klara av situationen själva. Vid mer omfattande händelser finns VA-Wermland, ett kommunsamarbete som innebär att vi och våra närliggande kommuner hjälper varandra med personal och resurser efter förmåga, säger Pauline Skogfeldt, utredare på enheten för VA och renhållning på Sunne kommun.

Utöver VA-Wermland gör VA-enheten även studiebesök och har gemensamma möten gällande VA-frågor inom de så kallade SuToHaMu-kommunerna.

Förebyggande åtgärder

Under övningen diskuterar personalen vilka eventuella problem som kan uppstå, och vilka lösningar som finns. På så vis kan förbättringsåtgärder genomföras tidigt, och personalen kan känna sig trygga med hur de går till väga.

– Vår uppgift är att få ut dricksvatten runt om i kommunen. Den här typen av övning är därför en viktig del i vår service, så vi även vid en händelse kan erbjuda det grundläggande behovet av dricksvatten. I Sunne kommun finns åtta vattenverk, så om ett ligger nere kan vi förhoppningsvis ändå använda de andra.

Egen beredskap

På ett dygn använder Sunnebor ungefär 200 lastbilar vatten från de kommunala vattenverken.

– Vid en kris har vi inte kapacitet att frakta ut så stora mängder vatten, det är därför viktigt med även den egna beredskapen hos privatpersoner. Du som har egen brunn kan fortfarande nyttja den, men har du kommunalt vatten är det bra att ha en reservdunk hemma, som du kan hämta vatten från våra nödvattentankar med. 

Den egna beredskapen har de senaste åren blivit ett högaktuellt ämne, och sedan 2017 genomförs den så kallade Beredskapsveckan vecka 39 varje år, på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Årets tema för beredskapsveckan är ”Sätt igång!”, där kommunerna i Värmland gemensamt valt just vattenförsörjning som inriktning.