Föroreningar undersöks igen inför sanering i Sallakvarteret

Publicerad: 20 maj 2024
I juni ska nya undersökningar göras i Sallakvarteret i centrala Sunne. Förberedande schaktarbeten påbörjas redan nu i maj. Syftet är att ta reda på mer om de föroreningar som finns efter Sunne kemiska tvätt och kostympress som tidigare låg i området. Prover ska tas av jord och grundvatten med borrbandvagn, vilket betyder att det kan bullra något. Föroreningarna har undersökts tidigare och innebär inte några hälsorisker för boende i området.

Preliminärt datum för undersökningen är 10–14 juni, klockan 07-18 och den genomförs av konsultföretaget Ramböll, på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Prover ska tas av jord och grundvatten med borrbandvagn, vilket betyder att det kan bullra något. Avspärrningar görs vilket kan begränsa tillgängligheten till Sallakvarterets innergård.

Klorerade lösningsmedel och olja förekommer i marken på innergården. Dessa har undersökts tidigare och innebär inte några hälsorisker för boende i området.

De kommande undersökningarna görs inför en planerad sanering som ska förhindra att hälsorisker uppstår i framtiden. Det vill säga se till att undvika risker om ett trädgårdsland skulle anläggas, en byggnad uppföras, vid förändringar i ventilation i befintliga byggnader, omläggning av ledningar och schaktarbete eller pålning/borrning till större djup.

Resultatet av undersökningarna, framtagna åtgärdsförslag och kostnader redovisas under hösten 2024.

Bygga, bo och miljö
Aktuellt