Gång- och cykelväg till By i Sunne angelägen

Publicerad: 21 november 2023
En ny gång- och cykelväg norr om Sunne tätort utmed E45:an, från Gräsmarkvägen till By, är högt prioriterad i ett politiskt beslut och finns med i kommunens cykelplan. Sunne kommun lyckas inte nå alla markägare längs sträckan trots många försök. Nu utreds om en detaljplan i stället är en realistisk väg att gå för att komma framåt.

3 257 fordon per dygn/år i snitt passerar förbi Sunne på Europavägen med hastigheter på 80 respektive 90km/h utmed den berörda sträckan. Det finns inga alternativa resvägar för oskyddade trafikanter att ta sig fram. En gång- och cykelväg till By är angelägen.

– Vi har gjort allt vi kan för att försöka komma i kontakt med berörda markägare, men har inte lyckats nå alla. Vi kommer som det ser ut inte framåt med vårt vanliga arbetssätt och utreder nu om en detaljplan är en realistisk väg att gå i stället, säger Mikael Persson, samhällsplanerare, Sunne kommun.

Det är därför oklart hur tidsramen för en ny gång- och cykelväg till By ser ut.

– Om det blir så att vi går framåt med en detaljplan ligger gång- och cykelvägen troligen minst tre år bort med eventuella överklagningar och lantmäteriets expropriation inräknat.

Mellan de gröna prickarna är det angeläget att bygga en ny gång- och cykelväg.
Tidsramen för när det kan bli av är i dagsläget oklart.