Sunne vill vara bästa platsen för företag i Värmland

Publicerad: 04 juni 2024
Det proaktiva arbetet med att locka nya etableringar och stärka Sunnes befintliga företag blir allt viktigare när konkurrensen om investeringar ökar i hela Sverige. – Sunne kommuns ambition är att stödja företagens utveckling på ett nytt sätt. I vår satsning, där vi organiserar om, söker vi nu en näringslivschef och en näringslivsutvecklare, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Organisationsförändringen ska sätta Sunnes näringslivsutveckling i fokus. Sunne kommun har en lång tradition av aktivt näringslivsarbete med goda resultat.

– Svenskt Näringslivs företagsklimatmätningar för Sunne har visat en större variation mellan åren sedan 2019. Allt fler kommuner jobbar hårt med näringslivsfrågorna och vi ser tydligt hur konkurrensen ökar. Det som tidigare var en fördel för Sunne som ort är nu en hygienfaktor.

Jobbar vidare mot målet

Sunne jobbar vidare mot målet att bli bästa platsen för företag i Värmland. Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning visar att Sunne förbättrar sitt företagsklimat mest i Värmland, enligt företagens sammanfattande omdöme. Av de 15 frågekategorierna förbättrar sig Sunne inom 13.

– Det är glädjande att arbetet vi gjort tillsammans med näringslivet gett resultat. Vi har infört en rad åtgärder på senare år för att förbättra näringslivsklimatet. Bland annat format Mötesplats näringsliv, där företag och kommunen möts sista tisdagen varje månad för att diskutera olika utmaningar och komma närmare varandra, säger Petra Svedberg, kommunchef.

Målsättningen är nu att arbeta ännu närmare företagen.

– Fordonstestsanläggningen Climate Arena är en viktig etablering som ytterligare stärker näringslivet i Värmland. Intresset för Sunne ökar, vilket vi behöver möta.

Värmländskt samarbete

Etableringen av Business Region Värmland (BRV) är ytterligare en tydlig signal om att länets kommuner tillsammans med regionen vässar sig i konkurrensen om investeringar. BRV ska öka attraktionskraften och främja företagsetableringar i länet.

– I ett starkt samarbete mellan oss kommuner och regionen* jobbar vi för att få hit nyetableringar, behålla verksamheter i länet och inspirera till vidareutveckling av verksamheter i Värmland.

Inställningen är att varje etablering är lika viktig, oavsett vilken värmländsk ort den landar i. Det som är bra för en kommun, är bra för hela Värmland och i ett större perspektiv är alla nya etableringar bra för Sverige.

Våra medarbetare som jobbar på näringslivsenheten idag får andra viktiga uppdrag i kommunen inom räddningstjänsten och Fritidsbanken.

*Business Region Värmland är ett samarbete mellan Region Värmland och samtliga 16 kommuner i länet. BRV administreras och finansieras till 50% av Region Värmland. Resterande 50% finansieras gemensamt av kommunerna.

Jobb och företagande