JO kritiserar miljö- och bygglovsnämnden i Sunne

Publicerad: 29 maj 2024
Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot miljö- och bygglovsnämnden i Sunne kommun för långsam och passiv handläggning av ett återförvisat tillsynsärende enligt plan- och bygglagen. Nämnden får även kritik för bristfälligt yttrande till JO. Helena Andersson, miljö- och byggchef i Sunne kommun, svarar att kritiken är befogad. Nämnden jobbar för att höja graden av rättssäkerhet i besluten framöver.

Under två år har inte miljö- och bygglovsnämnden vidtagit några åtgärder i tillsynsärendet som skickats tillbaka till nämnden för ny prövning. Vid ett flertal tillfällen har JO påtalat att återförvisade ärenden ska handläggas skyndsamt och med förtur.

”Det kan inte accepteras att nämnden under två år inte vidtagit några åtgärder för att driva det återförvisade ärendet till ett avgörande. Det som nämnden har fört fram är inte någon fullständig förklaring, än mindre en giltig ursäkt, till den passiva handläggningen. Nämndens hantering är anmärkningsvärd”.

– Vi har tagit del av den kritik som JO riktar mot oss som myndighet och vi kan konstatera att kritiken är befogad. Den gäller ett tillsynsärende hos oss – en typ av ärende som ofta är av komplex karaktär. Kritiken vi får handlar främst om långsam handläggning, vilket stämmer, säger Helena Andersson, miljö- och byggchef i Sunne kommun.

Under de senaste åren har nämnden haft en ökad mängd ärenden.

– Vi har tyvärr inte klarat att hantera dem i den takt som vi önskat och har då valt att prioritera servicen till våra företag och medborgare. Vi arbetar ständigt med förbättringar och ser över vårt arbetssätt. Vi jobbar för att bli mer effektiva och bibehålla, men också höja vår grad av rättssäkerhet i besluten framöver.

Bygga, bo och miljö