Senaste från kommunstyrelsen i Sunne, 7 december

Publicerad: 08 december 2023
Här följer en resumé av de senaste besluten och diskussionerna på kommunstyrelsens sammanträde i Sunne, 7 december.

Godkänd detaljplan för Vitteby

Detaljplanen för fastigheten Vitteby 1:15 antas av en enig kommunstyrelse. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga 17 villor, både permanenthus och fritidshus. Exploateringsavtalet godkänns också.

Under planprocessen har flera ändringar genomförts i planförslaget, bland annat förutsätts nu kommunalt vatten och avlopp inom området.

– Vi ser positivt på den här utvecklingen. Sunne behöver fler bostäder och ett villaområde med sjöutsikt på landet är attraktivt. Vi har en önskan om att fortsätta exploatera för bostäder och utnyttja de fantastiska vyer vi har, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Bostadsförsörjningsprogrammet visar att Sunne kommun enligt prognosen kommer att öka med 381 personer fram till 2032, vilket gäller både Sunne tätort och de flesta av kommunens delområden.

Renovera Prästbols skola

Renovera Prästbols skola för 23,6 miljoner kronor. Det föreslår kommunstyrelsen till fullmäktige.

– Prästbol är den av våra skolor som är i sämst skick. Ärendet kom hastigt på eftersom prover visat förekomst av asbest i vissa golvmattor och golvmaterial. Det finns ingen asbest i luften så det är säkert att vistas i lokalerna, men vi har förståelse för att vårdnadshavare ändå kan känna en oro, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M).

Prästbols skola har byggts ut och om flera gånger sedan skolan byggdes, senast under 2018 då tak och ytterfasad byttes. Det har under flera års tid gjorts projekteringar för renovering. Allt från total nybyggnation till måttlig renovering. När svaret från den senaste provanalysen kom beslutade Sunne kommuns miljö- och bygglovsnämnd om ett föreläggande.

– Kommunstyrelsen anser att det är mest kostnadseffektivt att tidigarelägga totalrenoveringen och inte bara åtgärda asbestproblemet.

Den totala kostnaden 23,6 miljoner kronor fördelas så här:

  • 10 miljoner tas av reinvesteringsramen (redan avsatta pengar för akuta renoveringar och energieffektiviseringar i budget 2024).
  • 3 miljoner kronor i utökad investeringsram 2024.
  • 10,6 miljoner kronor i 2025 års investeringsram (ska passera en ny budgetprocess 2025).

Reinvesteringsramen är fortfarande större än tidigare, trots att 10 miljoner tas därifrån till Prästbols skola.

– Det innebär att förvaltningen får prioritera om en del. Tanken med reinvesteringspotten är att det ska finnas resurser till akuta renoveringsbehov och energieffektiviseringar som ger besparingar.

Kommunstyrelsen hade en bra diskussion inför beslutet.

– Det fanns berättigade invändningar, eftersom ärendet kom upp snabbt och tvingar fram en förtida renovering. Vi har en tung investeringsbudget framför oss. Alternativet att göra en nödtoftig sanering kändes som slöseri med resurser. Därför blev beslutet att renoveringen ska sättas igång.

Budgetuppföljning visar starkare resultat

Budgetuppföljningen på oktobers siffror visar ett något starkare resultat för året. Prognosen indikerar ett positivt resultat för Sunne kommun på 1,3 procent som motsvarar 12 miljoner kronor.

Nämndernas årsprognos ligger på minus 5,3 miljoner kronor, medan finansieringen ligger på plus 8,3 miljoner kronor. Det prognosticerade resultatet har ökat med 2,1 miljoner kronor (0,3 procentenheter) jämfört med föregående prognos. Ökningen beror på en förbättrad prognos för verksamheterna inom kommunstyrelsen.

– Vi sliter hårt med ekonomin, men vi har marginaler för 2024 som gör livet lättare, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M).

I samband med tertialrapporten tog kommunstyrelsen beslut om att tillskjuta 15,4 miljoner kronor till KS-ramen. Tillskottet är inte fördelat till verksamheterna än. Inflationsrelaterade kostnadsökningar fortsätter utmana verksamheterna som löpande jobbar vidare med effektiviseringar.

Sedan föregående prognos har prognosticerad årsavvikelse för samhällsbyggnad samt lärande och utbildning förbättrats med totalt 2,1 miljoner kronor. Ökningen är ett resultat av aktivt arbete för att minska underskottet samt att några osäkra intäkter nu bedöms som säkra.

– Det ser bra ut på totalen, men vi har fortsatt stora utmaningar inom socialtjänsten. Prognosen minus 23,3 miljoner kronor för helåret måste vi komma tillrätta med, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Kommunchefen får mandat att
fördela medel till verksamheterna

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunchefen att fördela medel till respektive verksamhet genom differentierad uppräkning under 2024.

Beslutet voterades fram med röstsiffrorna 7-4. S och C reserverade sig.

– Den här hanteringen har vi redan nu och reservationen handlar inte om brist på tillit eller förtroende för kommunchefen, utan om att vi anser att politiker ska ta det ansvar vi är satta att ta. Styret bakbinder oss i oppositionen när möjligheten för oss att göra ekonomiska prioriteringar mellan verksamheterna försvinner. Vi förlorar all ekonomisk styrning, men ska fortfarande ha fullt ansvar kvar. Ansvar, men inget handlingsutrymme, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Ökar flexibiliteten

Syftet med den tillitsbaserad styrningen är främst att öka flexibiliteten i organisationen och främja samarbetet mellan verksamheter/enheter. Effektivare lösningar och högre måluppfyllelse ska kunna uppnås.

Delegationen ställer krav på uppföljning av både ekonomi och mål. Redovisning ska göras varje månad och uppföljningen ska fokusera mer på avvikelser och aktiviteter för att nå politiskt satta mål. Verksamhetsplaner ska visa vilka aktiviteter förvaltningen jobbar med för att nå målen.

– Månatliga uppföljningar ska fortsatt ges, men i de fall som vi i oppositionen önskar göra en specifik prioritering eller åtgärd utifrån uppföljningen, vem blir då vår motpart, nu när styret lämnat över beslutsmandatet till kommunchefen, undrar Linda Johansson (S).

S och C initierade den här modellen 2022 där de delegerade hela ks-ramen till kommunchef, vilket nuvarande styre fortsätter jobba med.

Styr mot politiskt satta mål 

– Kommunstyrelsen har alltid det fulla ansvaret, även om vi delegerat fördelningen. Kommunchefen har att styra mot de politiskt satta målen och våra budgetmål. Jag är stolt över att vi har en kommunchef som aktivt vill leda förvaltningen mot ett resultat på totalen. Vi sätter mer fokus på politisk uppföljning och måluppfyllelse, säger Henrik Frykberger (M).

Stärker ledarskapet

Han ser fram emot att fortsätta jobba på det här sättet, som fortfarande är ganska ovanligt bland kommuner.

– Vi är tidigt ute. Det blir otroligt spännande och jag tror att det kan få stor effekt. Jag är övertygad om att det här kommer att bli mer vanligt för att få offentlig sektor effektivare.

Linda Johansson tycker också att det ska bli spännande att följa utvecklingen.

– För oss handlar det om att vi politiker ska ha kvar det ansvar vi är satta att ta.

Henrik Frykberger poängterar att all organisationsändring fortfarande ligger på kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

– Det här stärker ledarskapet. Verksamheterna kan stötta varandra på ett sätt som ger bättre effekt på totalen. Vi har haft tendenserna att var och en håller på sitt. Med den här modellen finns en helt annan flexibilitet, säger Henrik Frykberger.

Flaggningspolicy till fullmäktige

Sunne kommun reviderar sin flaggningspolicy. Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att policyn antas.

– Vi hade en diskussion om att det står i förslaget att vi ska hissa Prideflaggan i samband med Wermland Pride. Hela Sunne, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker inte att vi ska särbehandla en specifik organisation, eftersom andra minoriteter inte får den uppmärksamheten.

Hela Sunne yrkade att hissningen av Prideflaggan ska strykas ur policyn. Förslaget blev nerröstat.

– Det blir säkert fortsatta diskussioner i fullmäktige. Kommunstyrelsen anser att vi ska fortsätta hissa Prideflaggan, men min hållning som kommunstyrelsens ordförande generellt är att vara restriktiv med vilka flaggor som ska hissas på kommunens flaggstänger. Vi röstar för att Prideflaggan ska hissas, eftersom den är knuten till mångfald och likabehandling. Wermland Pride är däremot en egen organisation som vi inte står bakom.

Tillsatt styrgrupp för kommunstrategin och översiktsplanen

Kommunstrategin för Sunne ska revideras eftersom nuvarande går ut 2025. Arbetet ska göras samtidigt som en ny översiktsplan tas fram.

Kommunstyrelsen beslutar att styrgruppen för arbetet med båda dokumenten ska vara utvidgad och bestå av en representant från varje parti representerat i kommunfullmäktige.

– Det här är två viktiga övergripande dokument. Det är därför viktigt att vi är överens om inriktningarna från början. Så i stället för det först föreslagna arbetsutskottet som styrgrupp är det bra att alla partier nu blir representerande och kommer med från start, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Kommun och politik