Senaste från kommunstyrelsen i Sunne, 8 maj

Publicerad: 10 maj 2024
Här följer de senaste besluten och diskussionerna från kommunstyrelsens sammanträde i Sunne, 8 maj 2024.

Föreslår avveckling av Klättenskolan

Kommunstyrelsen föreslår för andra gången att kommunfullmäktige (kf) ska avveckla Klättenskolan i Stöpafors.

– Det är samma beslut som senast i kommunstyrelsen. Vad som händer i fullmäktige är däremot skrivet i stjärnorna. Jag hoppas i alla fall att vi får ett avgörande i kf, 27 maj, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M).

Kommunstyrelsens förslag innebär nedläggning av Klättenskolan, med förskolan kvar i befintliga lokaler. Alltså samma förslag som gick till fullmäktige förra gången. Då blev det en återremiss eftersom Socialdemokraterna fick igenom sitt förslag om att göra Klätten till en F-3-skola.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i onsdags, 8 maj, förordade M , L och KD återigen förslaget om nedläggning.

Till förslaget ställdes två motyrkanden; Hela Sunne och Sverigedemokraterna ville ha kvar bibehållen struktur och Socialdemokraterna stod kvar vid sitt yrkande om en F-3-skola.

Dessa två motyrkanden ställdes mot varandra. S-förslaget vann och ställdes då mot förslaget om nedläggning. Med siffrorna 5-3 vann förslaget om nedläggning. C, SD och HS avstod från att rösta.

– Det är tydligt och klart var vi socialdemokrater står i frågan. Vad de andra partierna väljer i slutändan återstår att se, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Personlig assistans läggs inte ut externt

Förslaget om att lägga ut personlig assistans på extern utförare drogs tillbaka på kommunstyrelsen och går inte vidare till kommunfullmäktige på grund av bristande parlamentariskt stöd.

– I stället för att förlänga oron är det bättre att avsluta ärendet här, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M).

Frågan om att lägga ut personlig assistans på extern utförare anses därmed vara politiskt död.

– Resultatet av det blir ytterligare sparbeting. Förhoppningsvis klarar vi det inom det befintliga omställningsprogrammet, men det vet vi inte än. Risken är stor att fler anställda nu måste sägas upp, säger Henrik Frykberger.

Kritisk till skriverier

Kommunstyrelsen tycker att utredningen de fått är välgjord och saklig.

– Att politiken sedan tycker något annat är helt i sin ordning. Däremot är jag starkt kritisk till osakliga skriverier i media och på sociala medier och att personalen skrämmer upp sina kunder och använder dem som sköld mot sin arbetsgivare.

Han tycker att mycket av det som skrivits är missvisande. Han poängterar att Sunne kommun inte drar in beviljade timmar för någon.

– Vi utför de timmar som staten sagt att kunden ska ha. Om personal sagt att de kommer att lämna sin kund för att de inte är nöjda med sina villkor är det den anställdes val och en diskussion som ska föras med arbetsgivaren. Inte genom kunden.

Oppositionsrådet Linda Johansson (S) tycker att det är viktigt att personal får uttrycka sin åsikt.

– Vi har yttrandefrihet och alla har rätt till sin åsikt. Jag har för min del inte uppfattat att personalen använt kunderna på det här sättet.

Att personal oroar kunderna anser Henrik Frykberger är mycket beklagligt.

– Personal får självklart yttra sina åsikter, men det här handlar om sättet att göra det på. Jag har blivit kontaktad av föräldrar som reagerat på att personal skrämmer upp genom sättet de pratar om förändringen.

Ekonomin under press

Sunne kommuns ekonomi är under press och ett omställningsprogram är igångsatt för att få ekonomin i balans.

– Efter pandemin blev vi överkompenserade med pengar från staten. Det gjorde att offentlig sektor svällde – inte bara i Sunne kommun. Nu får vi inte de här pengarna längre samtidigt som vi har lågkonjunktur och inflation. Nu måste vi ställa om och anpassa oss till verkligheten.

För att klara kommunfullmäktiges mål 2024 ska 13 miljoner kronor sparas.

– Vi kommer att klara det, men inte utan att det märks. Det kräver att vi i politiken vågar ta obekväma beslut. Gör vi inte det måste förvaltningen i stället ta bort mer personal och fortsätta osthyvla.

Ta del av andras erfarenheter

Det är framför allt socialtjänsten som har svårt att få hejd på kostnadsutvecklingen.

– Kommunchefen fick uppdraget att titta på hur andra kommuner använt externa aktörer för en genomlysning av socialtjänsten. Vi vill se hur andra gjort och ta del av deras erfarenheter. Vi hade en bra debatt kring den här utmaningen i kommunstyrelsen, säger Linda Johansson (S).

Personalomställning

Personalomställningen i kommunen pågår i en process som innebär formaliteter med fackliga förhandlingar om att ta bort tjänster.

– Det tar tid innan vi får effekt här. Budgetdialog pågår och vi har budgetberedning nästa vecka då ett förslag till budget för 2025 och flerårsplan presenteras. 2024 är det tyngsta året, medan 2025 är ett lättare år enligt SKR:s prognoser, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Vända nedåtgående trend

Bekymmersamt är också en svagt nedåtgående trend i befolkningen.

– Både inflyttning och barnafödande minskar. Vi har krympande barnkullar och hemtjänsttimmarna har ökat med 20 procent. De äldre blir äldre och får behov av mer stöd. Vi måste börja rikta om medel från bildning till socialtjänst.

Åtgärder för att vända trenden behöver också till.

– Vi behöver också se vad vi kan göra för att få fler att flytta hit, säger Linda Johansson (S).

Motioner besvarade

I en motion till kommunfullmäktige vill Kristina Lundberg (C) att kommunen sätter upp ett tidsatt mål för hur stor andel av kommunens ytor som nu klipps som i stället kan omvandlas till ängsmark. Samt att informationsinsatser görs till invånare och markägare för att skapa medvetenhet om fördelarna med fler ängsmarker.

Motionen besvaras med hänvisning till pågående arbete och att en utvärdering av befintlig ängsyta vid Bryggarebron behöver göras först.

Återkommande översyner görs redan idag kring hur grönytor ska skötas. Om kommande utvärdering av driftkostnader, skötsel, kompetens och biologisk mångfald faller väl ut är avsikten att anlägga fler ängsytor. Det finns för närvarande inte förutsättningar att göra en relevant bedömning av ett rimligt och tidsatt mål.

I en motion från Mikaela Söderberg (C) föreslås att kommunen utreder förutsättningarna för att införa ett alternativ som komplement till den ordinarie skolmatsedeln. Motionären föreslår att makaroner och köttbullar finns som stående alternativ till den ordinarie skolmåltiden.

Motionen anses besvarad utifrån nu genomförd utredning. Sunne kommun arbetar för att alla elever ska äta sig mätta i matsalen och få en varierad, vällagad och näringsrik kost.

Måltidsservice arbetar också för att maträtterna serveras på ett mer tilltalande sätt, eleverna ska känna sig trygga i skolrestaurangen, att det finns vuxna som stöd och förebilder, att det finns tillräckligt med tid avsatt för att hinna äta och att måltiden blir en del av lärandet.

Viktigt anmäla brott

Lokala rådet för trygghet reagerar starkt på ökningen av antalet orosanmälningar kring barn. Hittills har kommunen fått in 90 anmälningar jämfört med 30 ifjol.

Antalet skadegörelser ser också ut att öka. Ett förebyggande arbete pågår där polis, kommun, fastighetsbolag, näringsliv och andra aktörer jobbar utifrån samma lägesbild.

Metoden kallas EST, effektiv samordning för trygghet och bygger på gemensamma lägesbilder och att sätta in åtgärder utifrån dem.

Med hjälp av tidiga insatser är målet att minska och förebygga brott och otrygghet redan innan – eller när – problem uppstår

– Det är viktigt att allmänheten också håller ögonen öppna och anmäler. Uppmärksamma det som sker med ett telefonsamtal. Det är viktigt att vi tar de här signalerna tidigt så det här inte får en eskalerande effekt, säger Linda Johansson (S), oppositionsråd.

Läs mer om EST via länken nedan.

Kommun och politik