Efterfrågar Sunnebornas syn på hur Sunne kommun ska utvecklas

Publicerad: 22 februari 2024
Under våren 2024 genomför Sunne kommun nio byträffar för att hämta in synpunkter från Sunneborna om hur de vill att Sunne kommun ska utvecklas med siktet inställt på år 2040. Underlaget är rådgivande i arbetet med att ta fram en ny kommunstrategi och översiktsplan för Sunne kommun. Två viktiga dokument som visar vägen framåt. Det går också att lämna synpunkter via en enkät.

Här kan du anmäla dig till någon av byträffarna

  • Byträffarna hålls på nio olika platser runt om i Sunne kommun med start 5 mars.
  • Det genomförs även aktiviteter för att nå specifika målgrupper, till exempel företagare och ungdomar.
  • Det finns möjlighet att ge sina synpunkter via en digital enkät. Enkäten läggs även ut i pappersformat på biblioteket från 5 mars 

Genom Sunnebornas åsikter får politikerna in ett bra underlag till en ny kommunstrategi och översiktsplan som ska gälla till 2040.

– Ett visionsarbete är en utmaning. Det ska ge praktisk nytta samtidigt som det inte kan innehålla skarpa politiska förslag eller rena önsketänkanden. Det handlar om att skapa konsensus kring de breda penseldragen för Sunnes utveckling och vi utgår från de strategidokument vi har idag. Mycket av det står sig fortfarande väl, även om inte allt blivit exakt som vi tänkt, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vill nå många målgrupper

Ambitionen är att nå så många målgrupper som möjligt med hjälp av byträffar, aktiviteter och enkäten.

– Vi hoppas att många vill engagera sig eftersom det här handlar om platsen vi lever och bor på. Kommunstrategin och översiktsplanen är våra viktigaste övergripande dokument som ger oss en tydlig riktning och utgångspunkt för kommunens arbete med sikte på år 2040, säger Linda Johansson (S), oppositionsråd.

Fyra frågor

I enkäten ställs följande fyra frågor (med Sunne menar vi hela det geografiska området Sunne kommun):

1. Vad vill du att Sunne kommun ska vara känd för 2040?

2. Vad är det viktigaste som har hänt för att fråga 1 ska vara sant?

3. Vad är det som gör att du väljer att bo i Sunne kommun 2040?

4. Vad ser du behöver utvecklas för att underlätta vardagslivet i och utanför tätorten i Sunne kommun?

Rådgivande dialog

Underlaget från byträffarna, enkäten och aktiviteterna är rådgivande i kommunens arbete med att ta fram en ny kommunstrategi och översiktsplan för Sunne kommun. Två viktiga dokument som visar vägen framåt, där vi beskriver det Sunne vi vill se 2040.

Styrgruppen för arbetet med den nya kommunstrategin består av politiker som företräder respektive parti i kommunfullmäktige; Henrik Frykberger (M), Linda Johansson (S), Kristina Lundberg (C), Björn Gillberg (HS), Margareta Reinholdsson (L), Runar Filper (SD), Carolina Landberg (KD), Vibeke Johnson (V) och Eva Hallström (MP).