Senaste från kommunstyrelsen 5 april i Sunne

Publicerad: 06 april 2023
Här följer en sammanfattning av de senaste besluten och diskussionerna på kommunstyrelsens sammanträde 5 april i Sunne.

Uppsiktsplikt över de kommunala bolagen

Med anledning av sin uppsiktsplikt hade kommunstyrelsen en lång diskussion om Sunne Fastighets AB:s trassliga historia de senaste åren.

– Vi hade en bra diskussion och vd Niclas Jansson drog ekonomi och formalia kring bolagsstyrelsen för oss. Bolaget har investerat tungt och har en hög belåningsgrad, vilket innebär en begränsad handlingsfrihet. Därför kan det inte gå in i egna stora projekt de närmaste åren, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Sunne Fastighets AB ska däremot projektera och bygga åt kommunen.

– Vi har en stor renovering av Brogården i pipe-line där kommunen engagerar bolaget.

Sunne Fastighets AB känns stabilt i nuläget även om det inte finns utrymme för några utsvävningar.

– Nuvarande ledning har rett ut det som varit, vilket de ska ha en stor eloge för. Nu känns det tryggt och stabilt, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Det är fram för allt de tre projekten Selmagården, Magasinsgatan och Allégården som byggt upp fastighetsbolagets låneskuld. För bygget av Allégården fanns en tydlig politisk vilja. Magasinsgatan ville bolaget själv bygga för att skapa fler lägenheter.

– Selmagården köptes av bolaget på något oklara grunder. Idag är vi där vi är och kan konstatera att vi har fått ett hus som kommer tjäna oss väl och länge även om vägen dit varit krokig och inte korrekt i alla stycken, säger Henrik Frykberger.

Rottneros Park Trädgård AB är ett litet helägt, kommunalt bolag som driver verksamhet i Rottneros park som i sin tur ägs av en stiftelse.

– Det har sina utmaningar. Stiftelsen har ingen ekonomi och bolaget har svårt att investera i något det inte äger. Det blir svårt att komma fram i frågor om vem som ska investera. Bolaget behöver få till ett längre hyresavtal med stiftelsen så att förutsättningarna blir mer långsiktiga, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Budgetuppföljning

Årsprognosen för Sunne kommun indikerar efter februari ett positivt resultat om 19,2 miljoner kronor. Det är 10,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

– Det är en bra prognos som beror på högre skatteintäkter och högre generella statsbidrag än väntat, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Verksamheterna har däremot en kraftig avvikelse på 12 miljoner kronor. Förvaltningen har svårt att komma i ram.

– Det kompenseras visserligen med råge av ökade intäkter, men förvaltningens uppdrag är att följa sin rambudget. Vad vi gör med de extra intäkter som kommer in måste fullmäktige ta beslut om.

Förvaltningen har fått i uppdrag att till nästa kommunstyrelse presentera en plan med konkreta åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt utfall på kort och lång sikt.

– Vi är medvetna om att prognosens siffror är osäkra så här tidigt på året. Vi lever i en extremt orolig omvärld och finansmarknad som vi blir påverkade av. Vi får se vad förvaltningen presenterar. Det får vi återkomma till i maj. Det kan både bli att utöka ks-ramen och att de ger konkreta sparåtgärder.

Bra 2022 för Sunne kommun

Årets resultat för Sunne kommun uppgår enligt resultaträkningen till 26,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den samlade bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning.

– Det är ett rejält resultat som jag känner mig stolt över att kunna presentera för fullmäktige i maj, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 5,0 % medan nettokostnaderna har ökat med 5,2 %.

– De ökade kostnaderna inflationen fört med sig parerades av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheterna klarade dock inte den tilldelade ramen och hamnar på minus 16,7 miljoner kronor.

Ökade skatteintäkter/generella statsbidrag gjorde det möjligt att minska framtida kostnader genom att betala av pensionsskulden. Totalt avsattes 26 miljoner kronor.

Investeringar är gjorda för 70,9 miljoner kronor, vilket var lägre än budgeterat.

– Interkontrollen visar att kommunen mår bra och går bra. Årsredovisningen visar att vi får resultat på det vi gör. Av de 12 övergripande målen når kommunen 9 av dem, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Försäljning av lokstallarna

De cirka 100 år gamla lokstallarna som ligger nära järnvägsstationen i centrala Sunne ska säljas. Det beslutar kommunstyrelsen.

– Enligt detaljplanen kan lokstallarna bara användas för järnväg eller som lager. Majoriteten röstade för att sälja byggnaden på öppna marknaden, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Redan för ett år sedan var tanken att lokstallarna skulle säljas. De som lämnade in anbud skulle då beskriva vad de ville använda byggnaden till.

– Det blev inget av det. I höstas fick vi veta att vi inte kan göra så eftersom detaljplanen bara tillåter järnvägsverksamhet eller lager. En ändring av detaljplanen är heller inte möjlig eftersom huset ligger där det ligger tätt in på järnvägen.

Socialdemokraterna och Centern förde i tidigt skede fram önskemål om att undersöka om byggnaden skulle kunna bli en samlingsplats för motorburen ungdom.

– När det visade sig att det inte fanns några utsikter att länsstyrelsen skulle ändra detaljplanen yrkade vi ändå avslag på kommunstyrelsens förslag, eftersom vi anser att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde. Vi tycker att det borde göras en politisk prövning av vilken verksamhet som ska vara där när vi säljer, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Nu blir det alltså inte så, utan lokstallarna säljs på öppna marknaden.

Kommun och politik