Senaste från kommunstyrelsen i Sunne, 11 maj 2023

Publicerad: 12 maj 2023
Här följer en kort sammanfattning från kommunstyrelsens sammanträde i Sunne, 11 maj 2023.

Bra resultat i tertialrapporten

På onsdag 17 maj är det budgetberedning. Då presenterar Sunnesamverkan (M, L och Hela Sunne) tillsammans med Kd sitt budgetförslag.

– Vi skickar ut förslaget till övriga partier där vi har gjort en del omprioriteringar anpassat efter verkligheten. Vi behöver justera utifrån inflationsläget. Vi har ett tufft år framför oss och förvaltningen måste kostnadsanpassas, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens godkänner tertialrapporten för 2023 (januari-april). C och S vänder sig emot beslutet eftersom de har synpunkter på formalia kring rapporten.

– C och S anser att rapporten är missvisande i prognosen. Förvaltningen har bedömt vad som händer resten av året, vilket partierna ogillar. De anser att prognosen bara ska innehålla det som fullmäktige beslutat om.

Omfördelning

Årsprognosen för 2023 indikerar ett positivt resultat om 18,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,9 %. Verksamheterna prognosticerar däremot ett underskott, som i april motsvarar 15,4 miljoner kronor, medan årsprognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag ligger på 28,3 miljoner kronor.

– Jag är tillfreds med tertialrapporten och att vi flyttar över 15,4 miljoner kronor från skatteintäkter och generella statsbidrag på ks-ramen. Det påverkar inte resultatet, men ger förvaltningen en sportslig chans. Verksamheterna har jobbat i extrem uppförsbacke i flera år och det måste vara rimligt för våra enhetschefer att kunna nå de krav vi ställer. Skatteintäkter och generella statsbidrag kan kompensera verksamhetens kostnadsökningar under 2023.

Tufft 2024

Det tidigare tilläggsförslaget i budget 2023 om att införa fria arbetsskor för personal inom vård, omsorg och barnomsorg genomförs inte.

– Förslaget om att införa arbetsskor innebär förutom ökade kostnader även förmånsbeskattning för de anställda och medför en tung och dyr administration. Det bedöms inte vara genomförbart inom ramen. Det finns heller ingen annan värmländsk kommun som har fria arbetsskor.

Kommunstyrelsen är överens om att 2024 blir tufft och att det finns ett effektiviseringskrav.

– Att då införa ytterligare en kostnad när vi måste spara är kontraproduktivt. Det är lättare att låta bli att införa något nytt än att ta bort något som redan finns.

Förvaltningen måste fortsätta effektivisera oavsett de omfördelade medlen.

– Kommunchefen får tillgång till styr- och kravmedel genom överföringen. Alla ska bidra i arbetet med att göra anpassningar och hitta effektivare arbetssätt. De verksamheter som levererar har möjlighet att få kostnadstäckningar.

Den planerade idrottshallen vid Skäggebergsskolan skjuts något framåt i tiden.

– Vi behöver helt enkelt göra andra prioriteringar.

Sunne vill ha kvar flygplatserna i Värmland

I betänkandet ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – För tillgänglighet och beredskap” föreslås att den allmänna trafikplikten på flyglinjerna Torsby-Hagfors-Arlanda bör upphöra från och med oktober 2027. I stället föreslås att allmän trafikplikt inrättas mellan Karlstad-Arlanda, med anslutningstrafik (marktransporter) från Torsby respektive Hagfors.

Sunne kommun är inte remissinstans, men väljer ändå att lämna ett yttrande för att visa vikten av fler flygplatser i Värmland.

– Sunne vill ha trafikplikt både i Karlstad och i Torsby/Hagfors. Flygplatserna i norr är viktiga för näringslivet, sjukvården, beredskapen och totalförsvaret i Norra Värmland.

Utredaren menar att allmän flygplikt på flyglinjen Karlstad-Arlanda skulle komma hela Värmland till gagn och skulle ge ett betydligt större befolkningsunderlag.

För många är obehöriga att söka gymnasium

ELSA är en databas som bygger på de elevhälsosamtal som skolsköterskorna årligen genomför i länet. Elever i förskoleklass, år 4, år 7 och gymnasiet år 1 deltar och frågorna spänner över livsstilsfrågor, upplevd hälsa och skolsituation

– 30 procent av våra niondeklassare har inte behörighet att söka gymnasiet. Så kan vi inte ha det. Det är en alldeles för hög andel och därför har vi satt målet att bli Värmlands bästa skolkommun. Förvaltningen jobbar hårt, men det är ingen quick fix. Förhoppningarna om att vi kan nå en bra bit på väg är god. Det krävs ett professionellt arbete som håller från ledning till klassrummet, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

EM-rallyt för dyrt

Sunne kommun är beredd att gå in med pengar i det planerade EM-rallyt i sommar, men inte med en halv miljon kronor.

– I dagsläget är det bara Karlstads kommun som gått in med pengar. Vi har heller inte fått något formell begäran och det borde vara klart nu. Vi välkomnar ett rally, men kan inte finansiera en internationell bilsporttävling med pengar i den skala som diskuterats, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommun och politik