Senaste från kommunstyrelsen, 9 mars 2023

Publicerad: 10 mars 2023
Här följer en sammanfattning av de senaste besluten och diskussionerna på kommunstyrelsens sammanträde, 9 mars.

Förlikning mellan före detta vd och fastighetsbolaget

Det blir ingen skadeståndstalan när det gäller anställningsavtalet för Sunne Fastighets AB:s förra vd, Perra Hermansson. I onsdags förhandlade parterna och kom fram till ett förlikningsavtal.

– Jag är glad att bolaget lyckats lösa ut det här. Det kunde inte bli bättre sett till förutsättningarna. Nu kan vi jobba framåt. I och med förlikningen kunde vi plocka bort punkten från kommunstyrelsens dagordning, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

I Sunne Fastighets AB:s bolagsordning står det att bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut fattas som är av principiell betydelse eller av större vikt. Innan förlikningen var tanken att kommunfullmäktige skulle säga sitt i frågan om att eventuellt stämma tidigare styrelse och tidigare vd.

Ett avtal har nu upprättats mellan parterna Perra Hermansson/Ledarna och Sunne Fastighets AB. De krav som Sunne Fastighets AB ställt om skadestånd för advokatkostnader stryks och förre vd:n släpper sitt krav mot fastighetsbolaget.

Bakgrunden är att fastighetsbolagets dåvarande styrelse skrev ett nytt anställningsavtal för Perra Hermansson i juli 2021. Styrelsen var inte fulltalig, men beslutsför. I stället för 12 månadslöner vid eventuell uppsägning, skrevs 36 månadslöner in i avtalet. Inkluderat sociala avgifter skulle det motsvara cirka fyra miljoner kronor.

– Styrelsen och ordförande har gjort ett otroligt bra jobb. Det är väldigt skönt för alla parter att vi nu fått ett slut på det här, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Positiv budgetuppföljning

Budgetuppföljningen efter januari ser lovande ut.

– Jag är försiktigt positiv. Osäkerhetsfaktorn är hög eftersom inflationen driver kostnader i verksamheterna. Årsprognosen indikerar just nu ett positivt resultat på 18,5 miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Resultatet motsvarar runt 2 procent av skatter och bidrag, vilket betyder 9,5 miljoner kronor bättre än budgeterat.

– Verksamheterna har ett underskott på nästan 13 miljoner kronor. Det krävs hårt arbete i förvaltningen för att komma rätt. De ökade inkomsterna och skatteintäkterna tillfaller inte verksamheterna utan förbättrar endast resultatet eftersom Sunnesamverkans budgetbeslut är skrivet så, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Nytt grönområde med ängsblommor

Medborgarförslaget om att anlägga ett nytt grönområde i centralorten med fokus på biologisk mångfald anses besvarad.

– Tekniska enheten har under 2023 ett projekt för att skapa ett grönområde med ängsblommor centralt, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Vill upprätta drivmedelsavtal med lokala aktörer

Hela Sunne föreslår i ett initiativärende att kommunen bygger upp ett beredskapslager av livsmedel och drivmedel motsvarande två månaders kommunalt behov.

– Ärendet om beredskapslager för livsmedel är inte färdigbehandlat och kommer upp senare. Däremot föreslår vi till fullmäktige att kommunen ska upprätta ett drivmedelsavtal med lokala aktörer för att säkerställa tillgång på drivmedel vid en eventuell bristsituation, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Kommunstyrelsen diskuterade lämpligheten i att ha lager i egen regi.

– Vi tycker att det är viktigt att beredskapen görs gemensamt i länet, ihop med länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vi efterfrågar också kostnadsberäkningar som inte finns. Vi har gjort en protokollsanteckning och står kvar vid vårt yrkande om avslag. Vi ser inte nyttan med att Sunne springer före i denna fråga, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Att skriva juridiskt bindande avtal med företag som redan har drivmedelslager i sin verksamhet, i jämförelse med att kommunen ska skaffa egen drivmedelsförsörjning, anser Henrik Frykberger är en väl avvägd lösning.

– Det är en rimlig försäkran. Annars har vi inget och kostnaden är försumbar. Många lantbruk, åkerier, med flera har redan sina lager. Mot en mindre ersättning skulle de också kunna vara med i ett beredskapslager.

Gymnasieprogram 2023-2024

Sunne kommuns gymnasieorganisation togs i full enighet med följande program och antal elever:

 • Fordons- och transportprogrammet, 48
  -Transport
 • Industritekniska programmet, 16
  - Driftsäkerhet och underhåll
  - Produkt och maskinteknik
 • Industritekniska programmet, 16
  - Grafisk produktion
 • Naturbruksprogrammet, 32
  - Skogsbruk
 • Naturvetenskapsprogrammet, 16
  - Naturvetenskap och samhälle
  - Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, 16
  - Beteendevetenskap
  - Medier, information och kommunikation
  - Samhällsvetenskap

Tillgänglighetsplan behöver uppdateras

Inrätta en fullmäktigeberedning som tar fram ett nytt styrdokument för tillgänglighet. Det föreslår kommunstyrelsen till fullmäktige.

Sunne kommun har en tillgänglighetsplan som behöver uppdateras för att passa dagens behov.

– Vi ska arbeta för ett jämställt och tillgängligt samhälle och beredningen ska ha kommunikation med berörda intresseföreningar, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

 

Kommun och politik