Senaste från kommunstyrelsen i Sunne

Publicerad: 15 mars 2024
Här följer de senaste besluten och diskussionerna på kommunstyrelsens sammanträde i Sunne, 14 mars 2024.

Ombudgetering av investeringsmedel

Några investeringsprojekt hann inte bli färdiga som planerat under 2023. Kommunstyrelsens förslag till ombudgetering går vidare till fullmäktige för beslut.

– En ombudgetering på 20,5 miljoner kronor godkänns för renoveringen av Brogården. Medlen skjuts till 2024 års investeringsbudget, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

375 000 kronor ombudgeteras för att slutföra arbetet i Betelparken.

Ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna om att även överföra kvarvarande medel för norra bron på cirka 200 000 konor bifölls, efter omröstning med röstsiffrorna 6-5.

– Eftersom vi inte vet inte vad utredningen säger än och om ytterligare arbete behöver göras är det viktigt att medel finns, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Igångsättning av Brogården

Sätt i gång renoveringen av Brogården med en budgetram på105 miljoner kronor. Det föreslår en enig kommunstyrelse till fullmäktige.

– För två år sedan sattes en grov projekteringssumma på drygt 80 miljoner kronor. Inflationen gör att det blivit dyrare. Totalt kostar projektet 116 miljoner men då en del planeras täckas av statsbidrag ,,budgeteras 105 miljoner kronor till projektet, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Ekonomi och måluppföljning

Ekonomi och måluppföljning redovisas på ett nytt och mer utförligt sätt.

– Vi får en bättre uppföljning och ser hur det ser ut ekonomiskt. Årsavvikelsen pekar efter januari mot minus 9 miljoner kronor. Förvaltningen redovisar samtidigt åtgärder för att få budget i balans, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Stort fokus ligger på socialtjänsten som har en tuff uppgift med växande uppdrag och svårigheter att rekrytera.

Åtgärdsplan med siffror

Ett tilläggsyrkande från Centerpartiet om att förvaltningen ska återkomma med en åtgärdsplan med siffror som visar vad åtgärderna kan ge, bifölls av hela kommunstyrelsen.

– Förvaltningen utvecklar sättet att redovisa under året så att politiken får det underlag vi behöver, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Minskning med naturlig avgång

En tydlig åtgärd för att få ner kostnaderna är att minska antalet anställda genom naturlig avgång.

– Bedömningen är att det sker med naturlig omsättning. Det handlar om cirka 30 färre tjänster innan årets slut och vi hoppas klara det utan varsel.

Årsredovisning godkänd

Kommunstyrelsen godkänner Sunne kommuns årsredovisning för 2023. Årets resultat är 14,6 mkr, vilket motsvarar 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

– Det är ett bra resultat som jag är stolt att gå till kommunfullmäktige med.  Vi har också hög måluppfyllelse. Vi har klarat det här bra i Sunne trots alla inflationsrelaterade kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Oppositionen känner sig varken trygg eller nöjd över hur majoriteten hanterat kommunstyrelsens tilldelade budgetram för 2023.

– Vi finner det olyckligt att årsredovisningen inte beskriver allt det fantastiska arbete som våra verksamheter genomfört under året. Inte ett ord om exempelvis det utvecklingsarbete som gjorts i verksamheterna. Vi anser också att vi hamnat i en utmanade situation på grund av att majoriteten inte agerar. Vi godkänner årsredovisningen, men lämnar en protokollsanteckning, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Medborgarförslag

Avslås eller anses besvarat

  • om att utöka öppettider på Sunne bibliotek under söndagar kl 12-15 avslås. Biblioteket har tidigare testat söndagsöppet och utvärderingen visade att intresset var lågt.
  • om att premiera sopsortering för privata fastighetsägare anses besvarat eftersom sortering av förpackningar kommer att erbjudas till alla privata fastighetsägare. Den som sorterar sina förpackningar kan minska storleken på sitt kärl och intervall. Genom detta premieras fastighetsägaren med lägre kostnader.
  • om att köpa in sportgolv så att ishallen kan användas sommartid avslås. Sammantaget är bedömningen att kostnaden blir för stor i relation till nyttan. Möjlighet för styrketräning finns redan, tiden för nyttjandet är kort och ingen förening har i dagsläget möjlighet att driva verksamheten.
  • om att införa en teknisk lösning för att möjliggöra digital röstning under ledamöters voteringar avslås med hänsyn till att det inte bedöms som ekonomiskt försvarbart.
  • om sommarjobb inom hemtjänsten för ungdomar med epa-traktorer avslås. Ungdomar erbjuds redan sommarjobb inom befintliga rutiner. Kommunstyrelsen anser inte att enbart en avgränsad grupp ska ha särskilda förmåner. Socialdemokraterna och Centern reserverade sig mot beslutet med motiveringen de ser det som en vinst för både ung, gammal och personal att även erbjuda ungdomar med epa-traktor sommarjobb.

Motioner till fullmäktige

Lennart Eriksson (-) föreslår att Sunne kommun ska hissa Israels flagga samt hålla en tyst minut som en solidaritetshandling. Ett enhälligt ks avslog förslaget.

– Sunne kommun som organisation är inte en plattform för politiska manifestationer. Den här typen av ställningstaganden gör vi främst på statliga myndigheters rekommendationer, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Mikaela Söderberg (C) föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att låta EPA-ungdomar anställas som sommarvikarier sommaren 2024. Med hänvisning till den utredning som gjorts i samma fråga som kommit in via ett medborgarförslag anses motionen besvarad. Ungdomar erbjuds redan sommarjobb i kommunen.

 

Kommun och politik