Senaste från kommunstyrelsen, 11 april

Publicerad: 12 april 2024
Här följer en sammanfattning av de senaste diskussionerna och besluten från kommunstyrelsens sammanträde, 11 april. Bland annat förslaget till fullmäktige om att avveckla Klättenskolan F-6. Förskolan blir däremot kvar.

Föreslår att Klättenskolan ska avvecklas

En eventuell avveckling av förskolan och grundskolan på Klättenskolan har utretts på initiativ av bildningsutskottet i Sunne kommun. Nu har också kommunstyrelsen tagit beslut om avveckling. Ärendets utgång fastställs i kommunfullmäktige 22 april.

– Enligt vår bedömning är det viktigt att vi kan skapa en skolstruktur och organisation som är långsiktigt hållbar. Målsättningen är att Sunne ska bli Värmlands bästa skolkommun, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M) och bildningsutskottets ordförande, Marianne Åhman (L).

Förskolan kvar

Klättens förskola blir enligt förslaget kvar i befintliga lokaler. Skolbarn som är i behov av skolbarnomsorg erbjuds detta inom ramen för pedagogisk omsorg i samverkan med förskolan.

Förslaget om avveckling grundar sig i den samlade bedömningen av helheten.

– Syftet är att kunna erbjuda eleverna likvärdig utbildning med kvalitet i alla våra skolor i kombination med en attraktiv arbetsmiljö för skolpersonalen. Rätt lärarkompetens, där vi vägt in lärarbristen, är en stor utmaning för verksamheten.

Henrik Frykberger tycker att kommunstyrelsen hade en bra diskussion inför beslutet. M, L och KD röstade för bildningsutskottets förslag om avveckling med tillägget att erbjuda pedagogisk omsorg.

SD och Hela Sunne yrkade att skolan ska vara kvar oförändrat som idag.

Socialdemokraternas återremissyrkande innehöll två punkter; att en öppen dialog med vårdnadshavare hålls innan beslut tas samt att information ges liksom svar på frågor. Yrkandet röstades ner med sifforna 5-2.

– Vi tycker att det är viktigt att involvera berörda i förändringsprocesser. Därför avstod vi från att rösta i slutomgången där utgången blev att skola ska avvecklas. Vi ansåg alltså inte att frågan skulle avgöras på sammanträdet.

Det var vid bildningsutskottets sammanträde i mars som den senaste skolutredningen presenterades för politiken. Utskottets förslag till kommunstyrelsen blev att avveckla Klättenskolans årskurs F-6 från och med läsåret 2024/25.

Skolbarn som är i behov av skolbarnomsorg erbjuds detta på Klättenskolan även i fortsättningen. Det görs inom ramen för pedagogisk omsorg i samverkan med förskolan som är öppen kl 06.00 till 18.00. Dessa barn erbjuds skolskjuts till och från Skäggebergsskolan alternativt Östra skolan.

– Praktiska frågor hanteras av förvaltningen så snart det finns ett politiskt beslut. Mer information kommer kontinuerligt till vårdnadshavare.

Kritik mot hanteringen

Vårdnadshavare har riktat kritik mot hanteringen av ärendet.

– Jag tar på mig ansvaret för att det klickat i informationen. Föräldrarna ska inte behöva läsa det i tidningen först. Jag tycker däremot att själva beslutet är rätt sett till helheten.

En barnkonsekvensanalys har efterfrågats och tillfördes ärendet under veckan.

– Barnens perspektiv beaktas alltid i skolutredningar, men förvaltningen gjorde det tydligt genom att lägga till analysen.

Önskemål om byamöte

Henrik Frykberger (M) och Marianne Åhman (L) träffade vårdnadshavare i Stöpafors i fredags kväll, 5 april, och gav sin syn i ärendet.

– Bildningsutskottet har också fått frågan att delta på ett byamöte. Deras önskan är att påverka politiken. Jag har meddelat att M, KD och L redan bestämt oss och det vore falskt att utge oss för att vara påverkbara. Däremot kan vi lyssna på deras åsikter. Om bildningsutskottet tackar ja till mötet blir det före fullmäktige.

Linda Johansson (S) ser inte att det skulle vara ett möte för påverkan.

– Det handlar om information och att ta sig tid att lyssna på kommuninvånarna. Det finner jag mycket viktigt. Vi fortsätter diskutera och ser fram emot ett möte före KF. Utredningen är gjord av skolchefen, han har sin profession och ska inte belastas. Det är vi politiker som tar ställning.

Rimlig kompromiss

Kvalitén på utbildningsnivån är viktigaste anledningen till beslutet, anser M, L och KD.

– Pengarna är inte avgörande. I så fall skulle vi ha lagt ner förskolan också. Den kostnaden lägger vi på byutveckling som en rimlig kompromiss. Klättenskolan är 70 000 kronor dyrare per elev. Det innebär resurser som tas från andra skolor som också har behov, vilket är viktigt att vara medveten om, säger Henrik Frykberger (M).

Ekonomi- och verksamhetsutveckling

Budgetuppföljningen efter februari visar ett fortsatt minusresultat.

– Vinterväghållningen belastar oss. Förvaltningen jobbar med en åtgärdslista som de nu också satt pengar på. Vi hade en bra diskussion och uppföljningen godkändes.

Det handlar om kostnader motsvarande 30 tjänster som ska sparas.

– Det betyder inte att det är 30 personer, utan handlar om olika åtgärder. Vår förvaltning är trygga med att de klarar det här om det inte händer något omvälvande i omvärlden, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Tufft 2023 för Rottneros park

Rottneros park hade en dålig säsong 2023 och gjorde nära en miljon kronor i förlust på grund av vädret.

– Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över våra bolag och vi fick en redovisning av läget. Jag känner en viss oro, eftersom parken förbrukat stor del av sitt kapital. Parken har inte råd med ytterligare en dålig vädermässig säsong, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M)

Ett arbete pågår nu med att få till ett nytt avtal med Stiftelsen Greta och Svante Påhlsons minne som äger parken.

Mer öppet på Holmby

Motionen från Jonas Feltenmark (C) om att Holmby återvinningscentral ska hålla öppet dygnet runt avslogs av kommunstyrelsen med svaret att utökade öppettider är på gång att införas under året.

– Vi överlåter till ansvariga för verksamheten att bedöma lämpliga öppettider. Under året införs möjligheten för privatpersoner att ansöka om en tagg som gör att man kan slänga skräp även efter stängning, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M)

Det blev en omröstning i ärendet och beslutet blev alltså att kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att motionen avslås och att politiken inte sätter tidsramarna.
S och C förespråkade att återvinningscentralen skulle vara öppen dygnet runt.

Kommun och politik