Sunne kommun tar fram nytt kulturmiljöprogram

Publicerad: 20 februari 2024
Sunne kommun ska ta fram ett nytt kulturmiljöprogram med hjälp av 400 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen. Programmet blir ett kunskapsunderlag som kan användas i olika sammanhang, bland annat i det pågående arbetet med en ny översiktsplan för Sunne. 22-23 februari gör bebyggelseantikvarier och arkeolog från konsultföretaget WSP ett första fältbesök, där de tittar på olika platser i Sunne kommun och fotograferar bebyggelsemiljöer och landskap.

– De personer som inventerar har varseljacka eller varselväst på sig så att de syns. I vårt arbete utgår vi från tidigare utförda inventeringar och redan utpekade kulturmiljöer. Vi tittar även på områden som inte är utpekade och som kan vara intressanta för att spegla kommunens kulturhistoriska utveckling, säger Ezequiel Pinto-Guillaume, arkeolog och uppdragsledare för kulturmiljö/arkeologi hos WSP.

Under april-maj fortsätter arbetet med mer detaljerade inventeringar.

Rik och särpräglad historia

De underlag som Sunne kommun har inom området i dagsläget är delvis inaktuella och inte heltäckande.

– Det finns ett stort behov av ett aktuellt kulturmiljöprogram. Vi sökte och fick ett kulturmiljöbidrag från länsstyrelsen vilket har gjort projektet möjligt. Det passade bra tidsmässigt att göra det nu, eftersom vi också ska ta fram en ny översiktsplan. Vi har en rik och särpräglad historia i Fryksdalen med våra gamla finnbygder där det är viktigt att lyfta fram värden både i landskapet och den bebyggda miljön, säger Anders Olsson, utvecklingsledare i Sunne kommun.

Värdefulla miljöer

Projektet innefattar insamling och analys av underlag och översiktlig inventering. Därefter utförs urval och analys av kommunens sammantagna historik, där analyser av kommunens kulturmiljöprofil, byggnadstradition, arkeologi, med mera, identifieras.

Kulturmiljöprogrammet ska innehålla en katalog över särskilt värdefulla miljöer, med en beskrivning av de enskilda miljöernas karaktärsdrag.

Programmet ska även innehålla en enkel översikt över gällande lagstiftning och förslag till strategier samt kommunövergripande förhållningssätt.

 

Bygga, bo och miljö