Senaste från kommunstyrelsen

Publicerad: 08 februari 2024
Här följer en sammanfattning av besluten och diskussionerna i kommunstyrelsen i Sunne, 6 februari 2024.

Budgetuppföljning 2023

Sunne kommuns preliminära resultat för 2023 ser ut att landa på 1,5 procent, vilket motsvarar 14,6 miljoner kronor plus.

– Det är en halv procent högre än det fullmäktige begärde av kommunstyrelsen. Många kommuner går med kraftiga minus och jag är väldigt stolt och nöjd över resultatet. Det som slirar är att budgeten vi lagt snabbt blev inaktuell på grund av den stigande inflationen. Den gjorde att ks-budgetens övertrasserades med nästan 10 miljoner kronor. Även intäktssidan steg mer än väntat, med ökade skatteintäkter och statsbidrag, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Ingen förskonad kommun

Han poängterar att Sunne inte är förskonad från det som händer i omvärlden. Socialtjänsten har påverkats mest, precis som i andra kommuner, och har också det största underskottet på 25,7 miljoner kronor.

– Förvaltningen har gjort ett hästjobb för att hålla ihop budgeten på helheten. Vi ser inte att det är relevant att spara 10-15 miljoner bara i socialtjänsten eftersom deras underskott främst beror på omvärldshändelser. Det finns andra verksamheter som behöver genomlysning. Kommunchefen informerar om det förvaltningen gör för att klara ekonomin.

Reservation från S

Linda Johansson (S) och Jerry Sohlberg, (S) lämnar en skriftlig reservation. Här återges delar av den: ”Den totala kostnadsökningen under 2023 för kommunstyrelsens verksamheter är närmare 30 miljoner kronor mer än vad den ursprungliga budgetramen var. Socialtjänsten har under året byggt på sitt underskott där ”slutnotan” efter december månad visar ett underskott på 25,7 miljoner kronor. Vi fick inget som helst gehör av styret för vårt tilläggsyrkande om att en genomlysning av socialtjänstens underskott görs och relevanta förslag på åtgärder tas fram till nästa kommunstyrelse. Det reserverar vi oss emot”, skriver Linda Johansson och Jerry Solberg.

Medborgarförslag

Samtliga medborgarförslag bereds och beslutas i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får besluten för kännedom.

Hundkyrkogård avslås

Ett medborgarförslag om att inrätta en hundkyrkogård avslås av kommunstyrelsen. Sunne kommun ställer sig däremot positiv till om en förening eller organisation skulle vilja driva en hund/djurkyrkogård i egen regi.

– I ett sådant läge kan kommunen utreda om det kan finnas lämplig mark att upplåta, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Finns laddare för elfordon

Ett medborgarförslag om laddare för elfordon i Sunne centrum anses besvarad med hänvisning till att det redan idag finns två etableringar av laddföretag. I förslaget fanns också en idé om att låta allmänheten använda kommunens laddare mot betalning.

– Som kommun har vi ett antal laddare till våra tjänstefordon, De är avsedda för just det. Vi vill heller inte gå in och störa en kommersiell marknad, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

S och C yrkade på återremiss för att ta kontakt med förslagsställaren och utreda vilka krav som kan ställas när kommunal mark upplåts till elladdare samt att tillgänglighetsaspekten beaktas. Förslaget från S och C röstades ner med 7-4 och de lämnade då in en skriftlig reservation.

Avslag för nya papperskorgar

I ett medborgarförslag föreslås att papperskorgar sätts upp längs gång- och cykelvägarna på sträckorna Sunne-Södra Borgeby samt Sunne-ridskolan. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att tidigare papperskorgar på sträckorna inte nyttjats i tillräckligt stor utsträckning.

– Det här är enligt mig en strikt förvaltningsfråga. En styrelse som har en  miljardbudget  ska inte ägna sig åt att sätta ut papperskorgar, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

S och C lämnade in en protokollsanteckning om att de vill att förslagsställaren ska få frågan om nedskräpningen ökat på sträckan sedan papperskorgarna tagits bort.

– Det är möjligt att papperskorgar inte är ett politiskt beslut, men en större respekt och hänsyn tagen till förslagsställaren hade varit på sin plats, skriver S och C i protokollsanteckningen.

Inga helgjobb för epa-ungdomar i nuläget

Medborgarförslaget om helgjobb på seniorboende/trygghetsboende för epa-ungdomar i Sunne kommun avslås med följande motivering; ”I Sunne kommun finns tre seniorboenden, Allégården, Kålsgården och Uddebo där de boende har vanliga hyreskontrakt och vid behov biståndsbedömd hemtjänst. Där finns ingen samordnande funktion som skulle kunna handleda epa-ungdomarna vilket är en förutsättning”.

Företaget Ung omsorg erbjuder tjänster för arbete på särskilt boende.

– Förvaltningen svarar att Ung Omsorg är ett intressant upplägg för Sunne kommun, dock ger budgeten för 2024 inte utrymme för den verksamhet som företaget föreslår. Däremot kan det tas in i arbetet inför budget 2025, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Linda Johansson (S) och Jerry Sohlberg, lämnar in en protokollsanteckning i ärendet:

”Vi vänder oss emot argumentationen att det inte finns utrymme i budgeten för att införa konceptet Ung Omsorg. Att låta ungdomar få möjligheten att intressera sig för vårdyrket är en förutsättning för framtida kompetensförsörjning. Andra positiva effekter som konceptet medför är att broar byggs mellan generationer, att aktivera både gamla och ungdomar kan öka förståelse och kanske undvika psykisk ohälsa hos unga och att äldre får förståelse för nya generationer. Att endast se det ur en ekonomisk synvinkel lär inte stärka kommunens kompetensförsörjning på sikt”.

Arbete med etableringar pågår

Ett medborgarförslag önskar att kommunen tar kontakt med snabbmatskedjor för etablering vid Kolsnäs för att öka tillströmningen av turister. Förslaget innehåller även att starta ett välkomst-och turistcenter på Kolsnäs för att informera om Sunne och vad vi har att erbjuda.

– Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att Sunne kommun redan arbetar med att attrahera olika näringsidkare via näringslivsenheten och att kommunens turistinformation finns på Sunne Bibliotek. Det finns inga planer på att flytta den, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Motioner

Samtliga motioner bereds i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Avslag för måltidsalternativ

I en motion föreslår Mikaela Söderberg (C) att Sunne kommun utreder förutsättningarna för att införa makaroner och köttbullar som stående alternativ till den ordinarie skolmåltiden. Kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till kommunens arbete för en varierad och näringsrik kost och att den ska serveras på ett mer tilltalande sätt.

– Jag tycker inte att vi politiker ska in och styra hur matsedeln ser ut. Däremot är det viktigt att barnen får en varierad och näringsrik kost, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Energieffektiviseringar pågår

I en motion föreslår Kristina Lundberg (C) att det utreds på vilka kommunala fastigheter det vore lämpligt att installera solceller.

– Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med att energieffektivisering är ett pågående arbete som väljs när det är ekonomiskt och miljömässigt motiverat, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Motionen röstades ner med 7-4.

– Vi vill politiskt inte peka på ett enskilt projekt. Är det lönsamt att använda solceller kan det sättas upp redan idag. Det är hög prio på reinvesteringar i fastigheter och energieffektivisering, men budgeteten är redan hårdbantad eftersom 10 miljoner tagits till renovering av Prästbols skola.

Vill inte betala för yrkestitel

Från och med den 1 juli 2023 går det att ansöka om skyddad yrkestitel undersköterska. Ansökan görs hos Socialstyrelsen av undersköterskan själv och det kostar idag 320 kr. I en motion föreslår Linda Johansson (S) och Jerry Sohlberg (S) att Sunne kommun står för kostnaden en undersköterska måste betala för sin titel.

– Motionen avslås med motiveringen att Sunne kommun inte ska stå för kostnader för att enskild personal ska få ut sin yrkestitel. Vi anser inte att politiken ska gå ner i hurfrågan. Det här ska hanteras av de som jobbar professionellt, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Linda Johansson anser att det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Vi vill värna om den personal som finns i kommunens verksamheter. Det här är ett sätt att göra det, säger Linda Johansson.

Kommun och politik