Senaste från kommunstyrelsen, 8 februari 2023

Publicerad: 09 februari 2023
De senaste besluten och diskussionerna från kommunstyrelsens sammanträde, 8 februari, kan du ta del av här i en sammanfattning.

Budgetuppföljning 

Sunne kommuns bokslut för 2022 är inte helt klart, men indikerar ett positivt resultat på 26,1 miljoner kronor, vilket betyder 2,8 procent mot budgeterade 2 procent.

– Jag har aldrig tidigare varit med om att presentera ett så bra resultat för fullmäktige. Vår förvaltning går back med 16,7 miljoner kronor vilket är bekymmersamt, men det kompenseras av skatter och statsbidrag som är på 25,5 miljoner kronor över budget. Förvaltningen har svårt hålla budget och mycket handlar om ökade kostnader för el, bränsle och livsmedel som drabbar oss stenhårt. Trots det lyckas vi hålla resultatet högt, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sunne kommun har en budget på cirka 850 miljoner totalt.

Utmaningarna 2023 är den fortsatta inflationen.

– Det blir kännbart hela året med kostnader som ökar. Vi är på väg in i en lågkonjunktur, vilket blir ett samhällsproblem som slår över allt.

Än finns inga signaler om varsel och arbetslöshet lokalt.

– Historiskt har Sunne kommit lindrigt undan för att vi har ett mångfacetterat näringsliv.

Billigare än budgeterat

Slutredovisningen av investeringsprojekt 2022 visar att den nya maskinhallen och skollokalerna på SG/ Södra Viken blev billigare än budgeterat.

– Roligt och ovanligt att vi lyckats bygga billigare än väntat. Budgeten låg på 32 miljoner och utfallet blev 29,7 miljoner kronor. Att Södra Viken blev billigare beror på att fastighetsbolaget kunnat samköra projektet med Selmagården.

Ombudgetering

En ombudgetering av investeringsmedel på 45 miljoner kronor från 2022 till 2023 godkänns av kommunstyrelsen.

– Ombudgeteringen beror på att flera projekt inte kom igång eller inte blev färdiga 2022. Vi har en begräsning i vad vi hinner genomföra. Det innebär sannolikt att vi behöver flytta fram andra projekt. Likviditeten sänks eftersom det blir en större belastning på 2023, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Investeringar på gång 2023

  • Förprojektering infarterna till Sunne centrum från E45:an.
  • Rotrenovering av Brogården – förprojektering pågår. De boende på Hagen har flyttat till Selmagården. Det innebär att de boende på Brogården tillfälligt kan flytta till Hagen medan Brogården renoveras.
  • Iordningställande av Betelparken pågår.
  • Nytt värmesystem på SG/Södra Viken – flisanläggning.
  • Förprojektering av idrottshall på Skäggebergsskolan påbörjad.
  • Kostnadsberäkningen är klar 2023. Förhoppning är att kunna påbörja byggnationen i slutet av året.
  • De ekonomiska redovisningarna ska vidare till kommunfullmäktige.

Investeringar på SG/Södra Viken

SG/Södra Viken behöver ett nytt värmesystem, eftersom nuvarande anläggning är slutkörd.

– En flisanläggning är projekterad. Nu får vi en bra helhetslösning med kapacitet för framtiden, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Politiken önskar flis eftersom Södra Viken är en skogsskola.

– Då kan anläggningen vara en del i undervisningen. Eleverna kan delta i råvaruförsörjningen och vi tar hand om vår egen ved. Det blir en mer meningsfull aktivitet i lärandet. Flis ligger också i tiden med dagens elpriser.

Förslaget från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige är att bevilja 12,5 miljoner kronor till investeringen.

– 7 miljoner flyttas över från 2022 samt att pengar från nya elevboendet på SG/Södra Viken omprioriteras. Vi vet att internatet blir billigare än planerat för att det snart är klart.

För projekteringen av elevboendet finns 15 miljoner kronor avsatta.

– Vissa medel kan också omfördelas från de 35 miljoner som är avsatta till en ny idrottshall vid Skäggebergsskolan, eftersom vi av erfarenhet från andra kommuner vet att det inte kommer att kosta så mycket.

Sunne kommun har investerat en hel del i SG/Södra Viken en period.

– Vi är politiskt eniga om att det är en viktig skola för Sunne och hela länet. När elevboendet är byggt och värmesystemet är installerat finns dock inga ytterligare investeringsplaner där.

Avslag på motion om badhus

Motionen från Runar Filper (SD), Hans Arnkvist (SD) och Jonas Bergström (SD) om att kommunen ”utreder och ser över möjligheten till och byggplats för ett badhus i Sunne 2023” avslogs av kommunstyrelsen.

– Det går inte att trycka in ett badhus i nuvarande budget. Det är en jätteinvestering med stora driftkostnader. Jag förstår att många vill ha ett badhus, men en satsning på det påverkar annan verksamhet. Vad ska vi ska ta bort istället? En sådan diskussion måste in i budgetarbetet.

Ett badhus handlar om en på investering på 150-200 miljoner kronor och en driftkostnad på 11-12 miljoner per år.

– Det är siffror vi fått från andra kommuner, före energipriserna stack iväg. Idag är det ännu dyrare. Den offentliga sektorn måste nog börja dela faciliteter som badhus, ishallar och ridhus. Det är inte realistiskt att varje kommun med runt 12-13 000 invånare ska ha fullservice med egna toppmoderna anläggningar. Det finns inte ekonomi.

Björn Gillberg (HS) lämnade in en protokollsanteckning till beslutet om avslag: ”Hela Sunne delar SDs uppfattning att det behövs ett badhus i Sunne. Med tanke på det ekonomiska läget saknas dock förutsättningar för att avsätta medel för projektering inom ramen för 2023 års budget. Frågan hör hemma i arbetet med en budget för 2024. Underlag kan lämpligen hämtas från pågående badhusbyggen i Deje och Götene.”

SD yrkade bifall till sin motion.

Intensifierat arbete med kompetensförsörjning

Kommunchefen Petra Svedberg hade en dragning för kommunstyrelsen om läget när det gäller kompetensförsörjning utifrån ett seminarium på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi måste anpassa vår verksamhet utifrån att både offentlig sektor och näringslivet har stora problem att rekrytera personal. Våra ungdomskullar täcker inte pensionsavgångarna och det drabbar alla. Det finns inte folk så att det räcker till för jobben, ens om vi hade haft mer pengar. Kommunal förvaltning är personalintensiv och vi måste börja jobba annorlunda för att möta problemet, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Förvaltningen jobbar aktivt med kompetensförsörjningen och arbetet intensifieras.

– Det är viktigt att politiken känner till och ser verkligheten. Vi förstår problematiken och det är en lång resa att anpassa oss till nya förutsättningar.

Inspiration om ledning och styrning

Kommunstyrelsen fick inspiration runt hur man kan leda och styra av Anders Ramström, Nira Lant AB, som har erfarenheter av olika bolagsformer och är styrelseordförande i Fryksdalens sparbank.

– Jag vill att vi ska lyfta blicken och diskutera hur vi ska jobba framåt. Jag har ambitionen att jobba annorlunda än tidigare och vill få med mig kommunstyrelsen på de nya på de tankarna. Anders Ramström gav oss nya perspektiv och det blev intressanta diskussioner och tankar för fortsättningen, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande

Kommun och politik