Senaste från kommunstyrelsen

Publicerad: 08 september 2023
Här följer en kort resumé av de senaste besluten och diskussionerna från kommunstyrelsens sammanträde, 6 september.

Budgetuppföljning med årsprognos

Årsprognosen för Sunne kommun indikerar ett positivt resultat på 11,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 procent av skatter och bidrag. Det innebär 2,5 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Inflationsrelaterade kostnadsökningar fortsätter utmana våra verksamheter som löpande jobbar med effektiviseringar.

Bra resultat

– Resultatet är bra med tanke på omvärldssituationen. Det överträffar kravet som kommunfullmäktige ställt och i förhållande till andra kommuner klarar vi oss väl. Budgeten tog vi för ett och ett halvt år sedan så siffrorna har tappat i relevans på grund av inflation och höga kostnader. Tack vare ökade statsbidrag, skatteintäkter och ett digert effektivitetsarbete i förvaltningen klarar vi att göra ett bra resultat, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Speciellt socialtjänsten har det tufft ekonomiskt främst på grund av att antalet institutionsplaceringar av unga personer har ökat, vilket är i paritet med riket i övrigt. Kostnaden har ökat kraftigt och innebär att socialtjänsten ligger 19 miljoner konor över sin budgetram. Andra effektiviseringar i förvaltningen och intäkter gör att kommunen ändå klarar budgeten på totalen.

– Vi är tillfreds med förvaltningens arbete och med uppföljningen. Budgeten är ett viktigt och nödvändigt stöd, men jag anser att prognoser är ett ännu bättre verktyg där vi baserar arbetet på måluppfyllelse och resultat.

Olika syn

Socialdemokraterna och Centern reserverar sig mot beslutet.

– Vi har tydligen olika syn på vad som är kommunstyrelsens roll och vad som är fullmäktiges roll. Det är ett bra resultat i dessa tider, men utan större möjligheter för kommunens vidareutveckling. Kommunstyrelsen har ett uppdrag från kommunfullmäktige, att ramarna hålls. I april togs ett enigt beslut i kommunstyrelsen om att åtgärder skulle tas fram, vilket ännu inte redovisats. Vi anser att det saknas politisk styrning och tycker det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsens ordförande inte tar detta på allvar, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Det politiska styret Sunnesamverkan anser tvärtom att förvaltningen har redovisat åtgärder kontinuerligt.

– Det vore anmärkningsvärt att inte godkänna en sedvanlig uppföljning från förvaltningen. Det naturliga är att lägga in yrkanden om åtgärder ifall det är något man inte är nöjd med, säger Henrik Frykberger.

Det är kommunfullmäktige som ger kommunstyrelsen budgetramen.

– Vi vänder oss inte mot förvaltningen, utan tycker att det är det politiska styret som inte tar ansvar, säger Linda Johansson.

Dialog om personlig assistans

Förslaget från socialutskottet om att lägga ut personlig assistans på extern utövare är flyttat till kommunstyrelsens (ks) sammanträde i oktober.

Ks ordförande Henrik Frykberger (M) valde att lyfta ärendet ur dagordningen på ks-sammanträdet 6 september för att ge tid och utrymme för förvaltningen att ge svar på frågeställningar som kommit in till Sunne kommun från FUB Värmland och Autism Värmland.

– Vi hoppas kunna stilla en del av den oro de uttrycker och svara på frågor. Alla blir kanske inte nöjda ändå, men vi vill lyssna och ha en dialog, säger Henrik Frykberger.

Ombudgetering för en ny gång- och cykelbro

En ny gång- och cykelbro ska binda ihop Kvarngatan och Betelparken i Sunne centrum. Den gamla bron dömdes ut och togs bort för flera år sedan. Målsättningen är att en ny bro ska stå klar till våren.

I förprojekteringen fanns först ett förslag på en prefabricerad träbro för 0,5 miljoner kronor. Nu bedöms i stället återanvändning av en stålbro vara det mest kostnadseffektiva alternativet.

Den totala kostnaden beräknas till 2,8 miljoner kronor, varav kommunen har beviljats 50 procents medfinansiering via Trafikverket. Då det återstår 0,4 miljoner kronor av befintlig budget, behöver projektet tillföras ytterligare 1 miljon kronor för att bron ska kunna byggas.

– Kommunstyrelsen föreslår till fullmäktige att vi flyttar en miljon kronor till broprojektet som finns outnyttjade eftersom vi avslog Sunne Fastighet AB:s äskande om 11 miljoner kronor i aktieägartillskott, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Arbetet med bron behöver göras vintertid när vattnet står lågt i Lerälven.

Medborgarförslag

Tillgänglig brygga och fritt fiske i Frykensundet för alla

I ett medborgarförslag föreslås att Frykens Fiskevårdsområdesförening får kommunens hjälp med att anlägga en tillgänglighetsanpassad brygga i Frykensundet.

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att kommunen upplåter en plats för bryggan och anlägger en tillgänglighetsanpassad gångväg fram till bryggan, hjälper till med att söka bygglov och med att lägga i och ta upp bryggan vår och höst.

Föreningen ansvarar för att bygga den tillgänglighetsanpassade bryggan och tar då bort kravet på fiskekort i sundet mellan Bryggarbron och Järnvägsbron för att möjliggöra fritt fiske där.

– Ett positivt förslag som det är roligt att säga ja till, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Kommun och politik