Senaste från kommunstyrelsen i Sunne

Publicerad: 10 november 2023
Här kommer en sammanfattning av beslut och diskussioner i kommunstyrelsen i Sunne, 9 november. Du kan också ta del av hela protokollet.

Fler bostäder behövs i Sunne

Bostadsförsörjningsprogrammet för Sunne kommun antas av kommunstyrelsen. Programmet visar att det behövs nya bostäder i kommunen. Enligt kommunens verksamheter finns det ett generellt, relativt stort behov hyreslägenheter, främst efterfrågas två till tre rum och kök.

Sunne kommun kommer enligt prognosen öka i befolkning fram till 2032, vilket gäller både Sunne tätort och de flesta av kommunens delområden. 

Befolkningen i Sunne kommer enligt prognosen öka med 381 personer till 2032. Statistiken visar att det bor cirka 2 personer i varje bostad (13 418 personer/6 874 bostäder). Detta betyder att bostadsbeståndet behöver öka med 190 bostäder fram till 2032.

– Vi jobbar för att Sunne ska fortsätta växa. Vi har en positiv trend med en stigande befolkningsutveckling i kommunen, vilket står i kontrast till de flesta andra Värmlandskommunerna. Det är vi tacksamma för eftersom det gör att vi har en stabil ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Prästbols skola behöver renoveras

Prästbols skola är i stort behov av renovering.

– Det är den av våra skolor som är i sämst skick. Det här kom ändå hastigt på eftersom prover visat förekomst av asbest i vissa golvmattor och golvmaterial. Jag vill poängtera att det inte finns någon asbest i luften. Det är säkert att vistas där, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M).

Prästbols skola har byggts ut och om flera gånger sedan skolan byggdes, senast under 2018 då tak och ytterfasad byttes. Det har under flera års tid gjorts projekteringar för renovering. Allt från total nybyggnation till måttlig renovering. När svaret från den senaste provanalysen kom beslutade Sunne kommuns miljö- och bygglovsnämnd om ett föreläggande.

– Skolbyggnaden är sliten och måste åtgärdas. Det är mest kostnadseffektivt att tidigarelägga totalrenoveringen och inte bara åtgärda asbestproblemet. Den renovering vi pratar om kostar cirka 24 miljoner kronor och vi behöver hitta en finansiering. Under renoveringen, 2024-2025, behöver lokalerna utrymmas vilket medför att temporära lokaler måste hyras in.

Sunne kommuns investeringsbudget är ansträngd.

– Därför blev det en återremiss till nästa kommunstyrelse. Förvaltningen ska utreda vad det kostar om vi skjuter upp de energibesparingar och renoveringar vi hade planerat för och i stället lägger delar av reinvesteringspotten på Prästbols skola. Ska vi utöka investeringsramen så måste vi göra det med lånade pengar. Vi återkommer när vi vet mer om de finansiella konsekvenserna.

Förhoppningen är att renoveringen kommer i gång så att sommarmånaderna, när eleverna inte är i skolan, kan användas. Beslut i ärendet ska tas på nästa kommunstyrelse 7 december.

– Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet, 18 december, eftersom det här handlar om en så stor summa.

Positiv skatteunderlagsprognos

Skatteunderlagsprognosen från SKR ser positiv ut för Sunne kommuns del. De ökade intäkterna från prognosen som överstiger 1 % resultat, tilldelas kommunstyrelsens budgetram 2024. Det betyder att den nya budgetramen för kommunstyrelsen blir 941,4 miljoner kronor, en ökning med 9,7 miljoner kronor.

– Vi tar ingen ny budget i november, men reviderar med den nya prognosen utan att ändra något i övrigt. I förhållande till många andra Värmlandskommuner har Sunne en stabil utveckling. Vi är självklart påverkade av omvärlden, men hanterar utmaningarna på ett bra sätt. Vi har en professionell förvaltning som gör ett fantastiskt bra jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M).

Öppen graffitivägg ska utredas

Vibeke Johnson (V) föreslår i en motion att Sunne kommun ska utreda en lämplig plats där en laglig och öppen graffitivägg skulle kunna byggas. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget.

SCB:s medborgarundersökning 2022 visar att det saknas mötesplatser för unga i Sunne, och motionären menar att en laglig graffitivägg skulle kunna utgöra en sådan mötesplats.

– Om förvaltningens utredning kommer fram till att prioritera en öppen graffitivägg finns möjlighet att göra det inom befintlig ram. Vi tillsätter inga nya pengar och jag anser heller inte att politiken ska beordra fram vissa konstformer. Det är inte vår uppgift att premiera eller ta bort konst, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Frykberger (M).

Politiska vildar

Två SD-politiker, Carl Svensson och Lennart Eriksson, hoppar av sina uppdrag för Sverigedemokraterna och blir nu istället politiska vildar i fullmäktige.

Kommun och politik