Senaste från kommunstyrelsen i Sunne

Publicerad: 13 juni 2023
Här följer en sammanfattning av de senaste diskussionerna och besluten på kommunstyrelsens sammanträde i Sunne, 7 juni.

Sunnesamverkan + KD:s budget vidare till fullmäktige

Årets viktigaste beslut, om Sunne kommuns budget 2024 med flerårsplan, tas 19 juni på kommunfullmäktige i Sunne.

Kommunstyrelsen förordar budgetförslaget från Sunnesamverkan (M, HS, L) och Kristdemokraterna, som bland annat innebär sänkt skatt, renovering av Brogården och nytt kök/matsal på Fryxellska skolan.

Fyra budgetförslag fanns på bordet vid kommunstyrelsens sammanträde. C, S och SD hade egna budgetförslag utöver det styret lämnat in tillsammans med KD.

Sunnesamverkan och Kristdemokraternas budgetförslag ställdes slutligen mot Socialdemokraternas i en omröstning. Förstnämnda förslag vann med 6-2 och blir därmed kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Investeringar i förslaget

 • Brogården
  Beräknas kosta drygt 80 miljoner kronor. Påbörjas i höst och pågår 2024.

 • Nytt kök/matsal på Fryxellska skolan
  Beräknas kosta cirka 50 miljoner kronor.

  Måste prioriteras på grund av renoveringen av Brogården som har det viktiga beredskapsköket som inte blir tillgängligt. Nuvarande kök på Fryxellska skolan håller inte måttet och alla får inte plats. Försörjningstrygghet och tillagningskapacitet på mat behöver prioriteras.

 • Idrottshall får vänta
  Renoveringen av Skäggebergs idrottshall behöver prioriteras ner på grund av ovanstående satsningar.

– En renovering av Skäggebergs idrottshall är också nödvändig och önskvärd. Vårt fastighetsbolag har framför allt inte kapacitet hålla i gång tre stora projekt samtidigt, därför måste vi välja, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sänker skatten

Sunnesamverkan och KD väljer i sitt förslag att sänka skatten med start 2024. Målet är att Sunne kommun ska ha Värmlands lägsta skattesats.

Ett annat uttalat mål är att Sunne ska bli Värmlands bästa skolkommun.

– Vi har utmaningar framåt, men vi kan se att vi inte har det lika jobbigt som många andra kommuner. Sunne kommun har en stabil och välskött ekonomi tack vare generationen tidigare. Det finns en bra grund att bygga vidare på med fokus på vår kärnverksamhet, säger Henrik Frykberger.

Oppositionen tycker att det är oansvarigt av styret att föreslå skattesänkning när det är ekonomiskt tuffa tider.

– Det är inte rätt läge att sänka skatten nu! Vi anser att det vore bättre att betala in på pensionsskulden. Vi tycker i motsats till styret att idrottshallen borde byggas nu eftersom kommunfullmäktige tagit ett igångsättningsbeslut och pengar finns avsatta, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Utökar ramen

Tertialrapporten för 2023 blev tidigare minoritetsåterremitterad, eftersom C och S bland annat ville att investeringsraderna skulle tydliggöras.

– Vi reviderar budgeten vad gäller att utöka ramen till kommunstyrelsen. Vi avser däremot inte att revidera budgeten i sin helhet bara på grund av att investeringar skjuts fram något. Sådant sker återkommande och det har tidigare aldrig renderat i reviderade budgetar, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

C och S yrkade på återremiss igen i kommunstyrelsen, men så blev inte fallet.

– Vi kan konstatera att vi tycker olika i den här frågan. Att det politiska styret gör stora ändringar utifrån den antagna budgeten för 2023 i en tertialrapport, alltså i en uppföljning av budget, är för oss mycket anmärkningsvärt, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Avslår äskande om aktieägartillskott

Kommunstyrelsen avslår Sunne Fastighets AB:s äskade om 11 miljoner i ett aktieägartillskott.

– Eftersom bolaget inte är belånat till mer än 80 procent har de klarat det krav som finns i ägardirektivet. Vi anser inte att vi ska stärka bolagets soliditet från 6 till 8 procent genom ett aktieägartillskott, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sunne Fastighets AB flaggade för ett eventuellt äskande redan ifjol. Selmagården gick dock bättre än väntat och kommunstyrelsen ser därför inte behovet av att ge ett aktieägartillskott.

Oppositionsrådet Linda Johansson (S) tycker i stället att ägarna Sunne kommun sviker ett löfte.

– Bolaget är sårbart och det var ju vi som ägare som ville att Selmagården skulle renoveras. Vi har gett ett löfte om 19 + 11 miljoner kronor som nu inte infrias.

Rally sponsras

Kommunstyrelsen beslutar att sponsra EM-rallyt i sommar med 110 000 kronor.

Ny lag om gymnasiesamverkan

1 juli 2023 träder en lagändring om gymnasiesamverkan i kraft. Riksdagens beslut innebär att senast höstterminen 2024 måste kommunerna tillsammans ha beslutat om utbudet av program för höstterminen 2025.

Idag finns en överkapacitet på gymnasieplatser, vilket kostar mycket pengar.

– Kommunerna har inte klarat av att anpassa sin kostym. Därför sätter staten tryck på att vi måste anpassa utbudet och göra det tillsammans, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Platser ska tas bort och alla kommuner i Värmland berörs. Varje kommun måste samverka med minst två andra kommuner och bilda ett så kallat ”primärt samverkansområde” där man tillsammans anpassar sitt utbud. Minst 40 000 personer ska finnas i området. Hela Värmland skulle kunna bli området som samverkar.

Eleverna ska kunna söka fritt inom hela det samverkansområde som beslutats gälla.

– Kommunstyrelsen har sagt att vi inte vill stänga dörren för Sunneeleverna att söka till Karlstad eller annan kommun. De ska få ha sin valmöjlighet. Förvaltningen bär med sig vår politiska diskussion i arbetet. I höst tar vi ett politiskt beslut i frågan, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ingen kommun kan på egen hand ta beslut om förändringar av utbudet, inte ens en stor kommun som Karlstad. Det här betyder att även kommuner som idag saknar en egen skola får en formell rätt att påverka utbudet och kostnaderna.

En kommun kan även ha ett så kallat sekundäravtal med en annan kommun utanför det egna samverkansområdet. Med ett sådant avtal kan eleverna söka även till skolor utanför det egna.

Den nya lagen innebär också att gymnasieskolans utbud ska anpassas efter arbetsmarknadens behov på ett bättre sätt. Dimensioneringen av utbildningarna ska bestämmas utifrån elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov, och dessa faktorer ska väga lika tungt. Det betyder att det kan bli något svårare att komma in på populära utbildningar och att betydelsen av en väl fungerande
studie- och yrkesvägledning ökar.

De fristående skolornas frihet begränsas. Deras utbud ska också anpassas efter arbetsmarknadens behov

Medborgarförslag

 • I ett medborgarförslag föreslås att Sunne kommun återupptar kontakten och utbytet med en eller flera av kommunens vänorter, först och främst Siilinjärvi i Savolax Finland.

  – Som kommun vill vi ha en vidare krets av kommuner i stället för fasta vänortskommuner. Därför avslår vi förslaget, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

 • I ett medborgarförslag föreslås att Sunne kommun höjer ersättningen inom habilitering och LSS. Förslaget avslås eftersom deltagare får ersättningen i huvudsak från Försäkringskassan.Habiliteringsersättning är en extra motivationspeng för deltagare inom daglig sysselsättning. Ersättningen betalas ut som heldagsersättning eller som timersättning.

 • I ett medborgarförslag föreslås att särskilt begåvade elever ska identifieras och ges stöd.

  – Det är ett lovvärt medborgarförslag som vi besvarar med att förvaltningen redan jobbar med detta. Det är svårt för politiken att gå in och ha detaljerade åsikter, även om vi är positiva till andan i förslaget, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

 • Ett medborgarförslag tycker att Sunne kommun ska starta en YH-utbildning för spelutvecklare vid Brobygrafiska.

  Medborgarförslaget anses besvarat med att en YH-utbildning är en statligt finansierad utbildningsform. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Brobygrafiska undersöker fortlöpande olika möjligheter till utbildning. Spelutveckling kan komma att bli ett sådant område.

Motion om laddinfrastruktur

I en motion vill Kristina Lundberg (C) att Sunne kommun ska jobba för en utvecklad laddinfrastruktur för elbilar.

– Vi ska vara behjälpliga för alla företag oavsett vilka företagsetableringar. Arbete pågår kring laddinfrastrukten, men vi har inga särskilda regler. Privata företag eller näringsidkare kan sätta upp stolpar, däremot har nuvarande styre inga planer på att sätta upp kommunala stolpar, säger Henrik Frykberger (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommun och politik