Senaste från kommunstyrelsen i Sunne

Publicerad: 13 oktober 2023
Här följer en sammanfattning av diskussioner och beslut från senaste kommunstyrelsesammanträdet i Sunne, 12 oktober.

Föreslår försäljning av Stora torget

Sälj tomten på Stora torget i Sunne till Ica fastigheter AB för 2,8 miljoner kronor så att de kan etablera en ny Ica-butik i markplan med bostäder ovanpå. Det föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

ICA fastigheter AB och Arkitekt Liljewall presenterade sitt byggprojekt för kommunstyrelsen.

– Vi är mycket nöjda med förslaget vi fick se och tror att det här kommer att gå i hamn, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Hela kommunstyrelsen är positiv och tror nu att byggnationen äntligen ska kunna bli av. Beslutet om försäljning av tomten tas upp i fullmäktige 6 november.

– ICA fastigheter har lång erfarenhet och ett miljötänk när de bygger. De tar också hänsyn till Sunnes träbyggnadsstrategi och övrig bebyggelse vilket är mycket positivt, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Planerar för 28 hyreslägenheter

Bygget rymmer 1900 kvadratmeter butik med 28 hyreslägenheter ovanpå. Träfasaden är faluröd, silvergrå och naturfärgad i träpanel och träraster. Det blir många fönster i butiksdelen med fönsterluckor för att passa i Sunnemiljön. Entrén ligger som en förlängning av Kvarngatan.

MW Bostads AB tar hand om bostadsdelen. Lägenheterna blir ljusa med en kringbyggd och tyst innergård. Solen når dit eftersom innergården ligger högt.

All logistik är förlagd till baksidan som vetter mot järnvägen

Preliminär byggstart är september 2024 med inflyttning cirka ett år senare. Planeringen av byggnationen sker i nära dialog med handlaren i Sunne och Ica Sverige.

Ica fastigheter har i dagsläget inte bestämt vad de ska göra med nuvarande lokal i Sunne där Ica har sin butik.

Delårsrapport godkändes

Prognosen för helåret 2023 pekar mot ett positivt resultat för Sunne kommun på 11,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 % av skatter och bidrag. Budgeterat resultat är 9 miljoner kronor. Enligt prognosen uppnås balanskravsresultatet plus 7,9 miljoner kronor.

– Vi är hyfsat tillfreds med prognosen som överträffar kommunfullmäktiges mål, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Kommunstyrelsen hade en lång diskussion om hur delårsrapporten ska tolkas. Handlar det om ett bra totalresultat eller ska fokus vara på att kommunstyrelseramen går minus? Diskussionen slutade med att S och C valde att reservera sig mot beslutet att godkänna delårsrapporten.

– Mig veterligen har det aldrig hänt i Sunne kommuns historia att en delårsrapport inte godkänts. En delårsrapport visar bara hur det ser ut. Det är mycket märkligt att inte godkänna det som redan har hänt. Åtgärder ska läggas vid sidan om rapporten.

Orolig omvärld

På sammanträdet gjorde kommunchef Petra Svedberg och ekonomichef Linn Sohl en redovisning av åtgärder som förvaltningen har gjort, gör och planerar för.

– Åtgärderna visar bra resultat. De partier som utöver detta har önskemål har givetvis möjlighet att lägga fram dessa utanför delårsrapporten.

Linda Johansson (S) tycker inte att det är konstigt att reagera på en delårsrapport.

– Vi anser att det är orealistiskt att vi ska klara att hämta in 7,4 miljoner kronor årets sista tre månader, när vi också ska bromsa kostnadsutvecklingen. Vi ifrågasätter inte förvaltningens arbete. Vi tycker däremot att det politiska styret inte ser allvaret i situationen.

Henrik Frykberger poängterar att han har fullt förtroende för det arbete som görs i förvaltningen.

– Jag är trygg med att vår förvaltning gör sitt yttersta. Vi vet också att omvärlden är orolig och väldigt svår att förutse. Det vi gör är prognoser och förvaltningen är bäst skickade att se till att vi kommer så rätt som det är möjligt.

Åtgärder på kort och lång sikt

Nämnderna prognosticerar en total negativ årsavvikelse om 8,7 miljoner kronor. Avvikelsen kommer främst av ökade kostnader för institutionsvård. Inflationsrelaterade kostnadsökningar fortsätter utmana verksamheterna. För att motverka kostnadsökningarna har alla verksamheter fokus på ledarskap och ekonomistyrning. Åtgärder på både kort och lång sikt tas löpande fram och genomförs.

Nettoinvesteringarna under årets åtta första månader uppgår till 27,1 miljoner kronor. Prognosen är att 68,8 av budgeterade 125 miljoner kronor kommer att förbrukas. Avvikelsen beror på att Sunne Fastighets AB:s äskande om aktieägartillskott avslagits, att byggnation av idrottshall på Skäggebergsskolan inte påbörjas i år, samt att renoveringen av Brogården tar fart i slutet av 2023. 

Enligt prognosen kommer 5 av 6 finansiella mål att nås. Av de 12 övergripande målen prognostiseras måluppfyllelse för alla 12. Det ger en total måluppfyllelse om 94 %. Den samlade bedömningen är att kommunen kommer att uppfylla god ekonomisk hushållning för 2023.

C och S reservation mot beslutet

”Kommunstyrelsens verksamheter har en faktisk avvikelse per sista augusti med -15 657 000, men en årsprognos på - 8 300 000. Det betyder att kommunstyrelsens verksamheter ska hämta in 7 357 000 innan sista december 2023 för att nå den prognostiserade årsavvikelsen. Det material vi tog ställning till innehöll inte en enda åtgärd som visade att detta underskott kan hämtas in under innevarande år. Det innebär att en avsevärd mycket högre årsavvikelse är högst troligt att vänta.

Vi finner det högst anmärkningsvärt att det politiska styret inte inser allvaret i den ekonomiska situation som kommunen befinner sig i. Vi ställer oss heller inte bakom styrets ändring, utifrån sitt eget budgetbeslut för innevarande år, att inte genomföra byggnationen av Skäggebergs idrottshall.

Vi reserverar oss mot beslutet att godkänna delårsrapporten”.

Nedröstat initiativärende

Centerpartiet har i ett initiativärende lämnat in tio skarpa förslag till kommunstyrelsen för att komma till rätta med utmaningarna inom socialtjänsten. Initiativärendet röstades ner med 7-4.

– Förvaltningen redovisade att förslagen redan görs inom socialtjänsten. Det hade närmast varit tjänstefel om det här inte redan gjordes, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Centerpartiet ville att det skulle tas fram ett åtgärdsprogram inom socialtjänsten.

– Det mynnade ut i en diskussion om hur vi ser på styrning. Ska vi ska säga att det bara är inom socialtjänsten minuset ska hämtas hem? Jag förordar att man ser på helheten och tar ett gemensamt ansvar för totalen.

C och S reserverade sig mot beslutet till förmån för initiativärendet.

Testar utmanarrätt i nytt konkurrensprogram

Anta konkurrensprogrammet 2024-2027. Det föreslår kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

S står bakom programmet, men ville däremot stryka punkt 11 om utmanarrätten. Den innebär att företag har rätt att utmana kommunal verksamhet och visa hur man skulle kunna driva verksamheten bättre. Kommunstyrelsen kan säga ja eller nej till detta. Om ja så görs en upphandling där fler får möjlighet att lämna in anbud.

– Vi vill gärna testa det här som en näringslivskommun. Det är intressant och inte jättevanligt i Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M).

Reservation konkurrensprogram

”S reserverar oss emot att konkurrensprogrammet innehåller punkten Utmaningsrätt, vilket innebär att kommunens verksamhet kan prövas av vem som helst, att bedrivas av annan utförare eller försäljas. Detta strider mot den politik som vi socialdemokrater står för”.

Insatser för att mildra effekter av afrikansk svinpest

Centerpartiet har lämnat in ett initiativärende om att göra insatser för att mildra effekter av afrikansk svinpest. Med anledning av det bjöds ordförande i Sveriges Grisföretagare, Johan Eriksson, in till kommunstyrelsen för en dialog.

– Det är viktigt att vi har en beredskap, även om det är staten som tar över ansvaret vid ett utbrott. Som kommun kan vi göra saker för att förhindra spridning, säger kommunstyrelsens ordförande, Henrik Frykberger (M), som själv driver ett grisföretag i Sunne.

Att skaffa mental beredskap, att bedriva informationsverksamhet och sprida medvetenhet och kunskap, internt och externt, och att göra åtgärder exempelvis runt avfallsstationen är saker kommunen behöver fokusera på.

– Vi gör nu ett bättre skalskydd runt Holmby återvinningstation. Det får inte komma in vilda djur där.

Vill inte påverka utredning

Ett initiativärende till kommunstyrelsen har lämnats in av C, S, MP och V om att Sunne kommun måste säga nej till att anmälningsplikt utreds av regeringen. Förslaget avslogs av kommunstyrelsen med 7-4 efter votering.

– Vi anser att det är principiellt fel att vi som myndighet ska gå in och påverka en utredning. Däremot kan vi ha åsikter om det färdiga förslaget. Jag tycker inte att vi ska skriva brev med våra åsikter till regeringen. Den dörren anser jag ska vara stängd.

C, S, MP och V reserverade sig mot avslaget och yrkade bifall till sitt förslag.

– Vi hade hoppats att det här inte skulle bli partipolitik. Vår önskan var att skicka in en skrivelse med en uppmaning till regeringen och Sverigedemokraterna att inte införa den anmälningsplikt som nu utreds. Vi vill inte att lärare, undersköterskor, bibliotekarier och köksbiträden ska behöva agera gränspoliser. Anmälningsplikt är inte heller förenligt med gällande lagstiftning eller mänskliga rättigheter, säger oppositionsrådet Linda Johansson (S).

Linda Johansson anser inte att skriva brev till regeringen handlar om att införa ett nytt arbetssätt.

– Vi gör det nu för att det är en exceptionell fråga som skulle påverka våra anställda anmärkningsvärt mycket. Plikt att anmäla strider mot den yrkesmässiga värdegrunden.

Reservation anmälningsplikt

C, S, MP och V reserverade sig.

”Att Sunne kommun inte ska göra sin röst hörd nu innan ett färdigt lagförslag ligger på bordet finner vi mycket anmärkningsvärt och allvarligt.

Som arbetsgivare måste vi stå upp för att våra anställda inte ska behöva tillämpa någon anmälningsplikt. Medarbetare inom vård och omsorg, på skolor, förskolor och fritidsgårdar, på bibliotek och inom socialtjänsten blir skyldiga att anmäla elever och barn, ungdomar och vuxna som är i behov av stöd och hjälp om lagen blir verklighet.

Vi reserverar oss emot beslutet att Sunne kommun inte ska skicka in en skrivelse till regeringen där vi motsätter oss att anmälningsplikt införs”.

 

Kommun och politik