Effektiv samordning i Sunne ska öka tryggheten

Publicerad: 18 april 2023
Tryggheten i Sunne ska öka med ett mer träffsäkert arbetssätt där polis, kommun, fastighetsbolag, näringsliv och andra aktörer jobbar utifrån samma lägesbild. Med hjälp av tidiga insatser är målet att minska och förebygga brott och otrygghet redan innan – eller när – problem uppstår.

Effektiv samordning för trygghet

Det nya arbetssättet kallas EST, effektiv samordning för trygghet. Metoden bygger på att skaffa gemensamma lägesbilder och sätta in åtgärder utifrån dem.

En strategisk och en operativ EST-grupp jobbar med de förebyggande trygghetsfrågorna.

– Sammanför vi all kunskap vi har, kan vi till exempel ringa in var vi har otrygga områden. Vi kan också få större evidens kring bakomliggande faktorer och orsaker till brott som sker. Andra kommuner har fått bra resultat av EST-metoden, säger Petra Svedberg, kommunchef i Sunne.

Brottsförebyggande roll

I SCB:s medborgarundersökning 2022 svarar Sunneborna att de upplever stor trygghet när det är ljust ute. När mörkret faller minskar känslan av trygghet där man bor. Invånarna upplever också otrygghet kring hot på nätet.

– Kommunen har en brottsförebyggande roll och vi ansvarar för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle. Genom att arbeta systematiskt med fler aktörer kan vi identifiera platser som upplevs otrygga och göra gemensamma insatser.

Att involvera invånare i trygghetsarbetet genom dialoger, medskapande och trygghetsvandringar har visat sig framgångsrikt. Det bygger relationer och skapar tillit, vilket är viktiga ingredienser för trygghet.

Insatser som ska märkas

I Sunne kommun finns Lokala rådet för trygghet. Där beslutar politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med polis och region vilka fokusområden trygghetsarbetet ska ha. Rådet analyserar sedan insatserna och utvärderar om de fått avsedd effekt.

– Uppdraget till den strategiska EST-gruppen ges av Lokala rådet för trygghet. Det är viktigt att arbetet vi lägger ner ger önskat resultat och att Sunneborna både ser och känner det, säger Petra Svedberg.

Den operativa EST-gruppen träffas varannan vecka. Mellan mötena dokumenterar polis, kommunen och Sunne Fastighets AB exempelvis larm, skadegörelse, orosanmälningar med mera och rapporterar till gruppen.

– Operativa gruppen analyserar kartläggningen och rapporterar till den strategiska gruppen som träffas varannan månad. Syftet med det nya arbetssättet är att få lägesbilder som gör oss mer träffsäkra i våra åtgärder.

Trygg plats

Den strategiska EST-gruppen består av kommunchef och verksamhetschefer, vd för fastighetsbolaget, kommunpolis och sekreterare. Gruppen tar beslut om det behöver göras fördjupade kartläggningar grundat på analyserna.

– Vi jobbar med trygghetsfrågorna eftersom vi vet att det är viktigt för invånarna och för att Sunne ska vara en trygg och attraktiv plats att bo och leva på.

 

Kommun och politik