Senaste från kommunstyrelsen

Publicerad: 13 december 2022
Här följer de senaste besluten och diskussionerna från Sunnes kommunstyrelse-sammanträde 8 december.

Budgetuppföljning med positivt resultat

Budgetuppföljning per oktober visar ett positivt resultat på 25,2 miljoner kronor.

– Det är otroligt bra, men verksamheten går fortfarande minus. Vi har haft ett tufft år och får hjälp av ökade intäkter. Det är viktigt med ett bra resultat eftersom kommunen har stora investeringsbehov, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen gör också en extra pensionsinlösen.

– Avskrivningen av pensionsskulden ger ökat utrymme nästa år med 1,3 miljoner kronor. Ett bra resultat landar i slutändan i verksamheterna.

Socialtjänsten har störst minus på 4,8 miljoner kronor.

– Fler än väntat har fått institutionsvård, samtidigt har verksamheten gjort andra åtgärder för att dämpa effekten av det. De jobbar på för att komma i ram.

Ökade kostnader för energi, drivmedel och livsmedel på 6 miljoner kronor förväntas liksom ökade driftkostnader för de fastigheter kommunen hyr av Sunne fastighets AB på 10,5 miljoner kronor.

Inget tyder på att resultatet ska sjunka under årets slut.

– Vi kan inte veta säkert, men så här långt ser det bra ut.

Julgåva

Personalen i Sunne kommun får Sunne presentkort värda 500 kronor i julgåva. Det beslutar en enig kommunstyrelse.

– Vi vill visa vår uppskattning till all personal som jobbar hårt och upprätthåller och utvecklar den kommunala servicen, säger kommunalrådet Linda Johansson (S).

Förslaget om en julgåva till Sunne kommuns anställda kommer från partierna C och S som avgår vid årsskiftet.

– När vi såg 2022 års resultat ville vi att det skulle komma de anställda till del. Personalförsörjningen har varit tuff över sommaren och många har fått gå in och jobba på förväntad ledighet. Det känns bra att få säga hur enormt tacksamma vi är för det jobb som utförs i verksamheterna.

Kommunstyrelsen tycker också att det är positivt att kunna stötta det lokala näringslivet genom Sunne presentkort.

– Alla som jobbat minst 50 procent i kommunen under de senaste sex månaderna får julgåvan. För kommunen innebär det 700 000 kronor i totalkostnad, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarförslag viktig del av demokratin

Redovisningen av medborgarförslag visar att inget förslag är äldre än 5 månader i nuläget.

– Det är en klar förbättring mot tidigare. Förvaltningen har arbetat med processen och medborgarförslag var en av de frågor som vi prioriterade när Petra Svedberg tillträdde som kommunchef. Förslagen är en viktig och levande del av demokratin, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Hundrastgård
Medborgarförslaget om en hundrastgård på Kolsviks fd fotbollsplan avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen redan sagt ja till en hundrastgård i Betelparken.

Kolsnäsudden

Medborgarförslaget om förbättringar av gångvägen på Kolsnäsudden besvaras med hänvisning till den utredning som pågår av hur udden ska rustas upp.

– Vi vill öka tillgängligheten till udden. Utredningen som pågår tar hänsyn till tillgänglighet och gestaltning. Några åtgärder har redan gjorts, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Grillplats Ransbyviken

Medborgarförslaget om en grillplats vid Ransbyviken i Lysvik avslås, med hänvisning till möjligheten att söka byapeng.

Lyckosam byapeng

Byapengen har varit lyckosam. 33 projekt är beviljade i år.

– Nästan en miljon kronor har gått till att förverkliga idéer på landsbygden. Lysvik har till exempel fått pengar till en belyst brygga med hjälp av byapeng.

Kvalitetsrapport ger bra inblick i skolan

Kvalitetsrapporten för lärande och utbildning läsåret 21/22 ger god inblick i skolans verksamhet.

– Fantastiskt bra för politiken att få en faktabaserad rapport. Analyser visar vad vi behöver prioritera. Det är bland annat tydligt att covid haft stor påverkan på ungdomarna. Många behöver stödinsatser när det gäller att läsa och räkna. Vi kan också se att sommarskolan med extrainsatser gett bra effekt, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Skolan jobbar med att främja skolnärvaron, att få lärare att vilja jobba i Sunne kommun och att övergången mellan skolgångarna ska kunna ske så smidigt som möjligt.

– Vi vill göra det allra bästa för våra barn och elever utifrån Skolverkets rekommendationer.

Grankotten får fler förskoleplatser

Föräldrakooperativet Grankotten i Bäckalund får utöka sin verksamhet med 20 platser. Det beslutar en enig kommunstyrelse.

– Flera barn står på kö till Grankotten. Det är roligt och bra att förskoleverksamhet ute på landsbygden utvecklas, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Grankotten öppnade sin nya förskola i januari 2020.

Försenade beslut om särskilt boende

Socialtjänsten rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg att tre beslut om särskilt boende inte blivit verkställda i tid, det vill säga senast tre månader efter beslut.

– Under pandemin var efterfrågan på särskilt boende lägre, så då fanns det lediga platser. Det gör att det nu finns ett uppdämt behov. Verksamheten jobbar på lösningar för dem som står i kö, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Sunes testamente sätter guldkant

Sune Larsson testamenterade delar av sin kvarlåtenskap till äldreomsorgen i Sunne kommun. Nästan 300 000 kronor har använts till musikunderhållning, inköp av en kombiaktiv projektor och aktiviteter som främjar rörelse och stimulans. Tårtkalas hölls på Sunes födelsedag för att hedra hans minne.

Överklagar beslut om vattenskyddsområde för Visten

Sunne kommun överklagar länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde för sjön Visten.

– Vi fick förlängd svarstid för att kunna utveckla vår överklagan. Vi tycker inte att konsekvenserna för andra verksamheter utretts. Beslutet påverkar livsmedelproduktionen negativt i Östra Ämtervik. Det är viktigt att nya föreskrifter inte är mer långtgående än vad som verkligen krävs för att uppnå syftet som i det här fallet är att skydda en vattentäkt, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Frågan om beredskapslager utreds vidare

Förvaltningen jobbar vidare med Hela Sunnes initiativ om att skaffa beredskapslager. Kommunchefen Petra Svedberg redogjorde för vad myndigheterna säger i frågan.

– Var produceras maten vid en längre kris? Det är viktigt att titta på hela kedjan och på närområdet. Vi behöver se till helheten, att till exempel Värmland skapar ett gemensamt lager. Viktigast är att vi har en beredskapsplan. Ärendet återkommer under våren, säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande

Kommun och politik