Stavik 1:61

Efter ansökan från Stavik 1:61 samfällighetsförening har Sunne kommun tagit fram ett förslag till ändring av detaljplanen för Stavik 1:61 med flera.
Status för detaljplanen är samråd.

Syftet med ändringen är bland annat att utöka byggrätterna och förändra kraven på utformning för att möta det som efterfrågas på bostadsmarknaden. Ändringen ska även ge planstöd för flytt av VA-anläggningarna inom området.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Lämna synpunkter på detaljplanen

Under perioden 13 december 2023 till 3 januari 2024 har du möjlighet att lämna in synpunkter på detaljplanen. Du hittar samrådshandlingarna under rubriken Dokument, som du finner längre ned på den här sidan. Under samma period finns de även tillgängliga på Biblioteket i Sunne. På bibliotekets webbsida hittar du aktuella öppettider och kontaktuppgifter.

Så lämnar du in synpunkter

Dina synpunkter ska lämnas in skriftligt senast den 3 januari 2024. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Via post: Sunne kommun, 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne.

Via e-post: kommun@sunne.se