Sundsvik, upphävande av tomtindelning

En tomtindelning gäller som fastighetsindelningsbestämmelse i kvarteret söder om Järnvägsparken. Kommunstyrelsen har beslutat att upphäva tomtindelningen.

En tomtindelning som gällde för fastigheterna Sundsvik 14:1, 14:4-11, 14:13 och 14:14 har genom beslut av kommunstyrelsen den 22 augusti 2017 upphävts.

Anledningen till upphävandet är att en fastighetsägare inom området har hos kommunen ansökt om att få den upphävd för att möjliggöra en ändrad fastighetsindelning.

Upphävandet av tomtindelningen innebär att förändringar vid fastighetsbildning och eventuellt framtida byggande underlättas.

Förslag till upphävande av tomtindelningen var under tiden 18 april - 11 maj 2017 ute på samråd och alla sakägare godkände upphävandet. Andra inkomna synpunkter finns sammanställda och kommenterade i dokumentet "Samrådsredogörelse".