Timmer- och lövnäsvägen

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett området norr om Kolsvik på Leran, planförslaget möjliggör för nya bostäder i före detta kontorslokaler.

Status: Kommunfullmäktige i Sunne beslutade i mars 2018 att anta detaljplanen.

Sunne kommun har tagit fram en ny detaljplan i korsningen Timmervägen-Lövnäsvägen på Leran.

Syftet med planen är att göra om kontorslokaler till bostäder.

Planområdet avgränsas i söder av Kolsvik fotbollsplan, i norr av Timmervägen, i väster Lövnäsvägen och i öster av Fryksdalsbanan.

Planen anses förenligt med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort 2009.

Beslutet vann laga kraft den 3 april 2018, gällande planhandlingar hittar du i högerspalten under "Dokument".