Åmberg Västra

Detaljplanens syfte är att utöka verksamhetsområde för industri på Holmby.

Status: Planförslaget antogs av kommunfullmäktige i Sunne den 8 maj, beslutet vann laga kraft den 7 juni 2017.

Detaljplanens syfte är att utöka verksamhetsområde för industri på Holmby.

Planområdet ligger i anslutning till befintligt industriområde på Holmby. Området är beläget väster om E45, söder om Gräsmarksvägen och norr om Bergavägen.
Planområdet omfattar cirka 3,6 hektar varav 3,3 hektar är planerad för industri- och verksamhetsområde.

I kommunens fördjupade översiktsplan från 2009 (FÖP) anges planområdet som ”Industri och arbetsområde, nyexploatering”.

Dokument