Vitteby 1:15

Detaljplanen för del av fastigheten Vitteby 1:15, Sunne kommun, Värmlands län, har antagits. Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av 17 villatomter i form av enbostadshus. Bostadsbebyggelsen kan utgöras av både permanenthus och fritidshus.

Detaljplanen har antagits

Efter ansökan från ägarna till fastigheten Vitteby 1:15 har Sunne kommun tagit fram en detaljplan för del av fastigheten Vitteby 1:15.

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av 17 villatomter i form av enbostadshus. Bostadsbebyggelsen kan utgöras av både permanenthus och fritidshus. Planområdet utgörs av en idag obebyggd skogsfastighet cirka 4 kilometer söder om Sunne tätort.  

Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan. Den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Antagande

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2023-12-07.

Du hittar alla dokument som rör detaljplanen längre ned på den här sidan.

Överklagande

Meddelande om tillvägagångssätt vid överklagande av detaljplanen och vem som har rätt att överklaga publiceras på den digitala anslagstavlan. Du kan läsa mer om tillvägagångssätt vid överklagande av detaljplanen på den digitala anslagstavlan.