Vitteby 1:15

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheten Vitteby 1:15, Sunne kommun, Värmlands län. Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av 17 villatomter i form av enbostadshus. Bostadsbebyggelsen kan utgöras av både permanenthus och fritidshus.

Antagande av förslag till detaljplan

Efter ansökan från ägarna till fastigheten Vitteby 1:15 har Sunne kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vitteby 1:15.

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av 17 villatomter i form av enbostadshus. Bostadsbebyggelsen kan utgöras av både permanenthus och fritidshus. Planområdet utgörs av en idag obebyggd skogsfastighet cirka 4 kilometer söder om Sunne tätort.  

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Det bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Antagande av planförslaget

En ny granskning av planförslaget genomfördes september 2023. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i Granskningsutlåtande 2. Därefter har vissa förändringar gjorts i planförslaget och avsikten är nu att detaljplanen ska antas av kommunstyrelsen.

Du hittar alla dokument som rör planförslaget längre ned på den här sidan. 

Överklagande

Den som vill överklaga kan göra det efter antagandet av detaljplanen, som preliminärt sker den 7 december. 

Instruktion om tillvägagångssätt och vem som har rätt att överklaga presenteras i en kungörelse som publiceras efter den 7 december.