Köpmangården

Planförslaget innebär utökade användningsmöjligheter av Köpmangården.

Status: Planen antogs av kommunstyrelsen den 11 oktober 2016.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utökade användningsområden för Köpmangården och att skydda de kulturhistoriska värden som finns hos byggnaden. Planförslaget innebär att Köpmangården får användas för  så kallad centrumverksamhet, vilket innefattar bland annat handel, restaurang, café, kontor, bibliotek med mera.

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Under samråds- och granskningstiden fanns det möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.