Gällande plan Sundsvik 10:10

Detaljplan möjliggör för nya verksamheter, så som handel, kontor och bostäder, i den gamla industrifastigheten Sundsvik 10:10.

Sundsvik 10:10 är en gammal industrifastighet, öster om järnvägen i centrala Sunne. Det finns önskemål om att använda fastigheten till andra verksamheter så som handel, kontor och bostäder. Den gamla detaljplanen var från 1980 och tillät endast industriverksamhet. För att möjliggöra ändrad markanvändning togs en ny detaljplan tas fram.

Planområdet är en del av Sundets handelsplats och planarbetet är en del i det övergripande arbete som pågår med att utveckla områdets tillgänglighet och centrumkaraktär. Att möjliggöra gång- och cykelväg, parkeringar, grönytor och en övergripande anpassning av berörda fastigheter mot centrumverksamhet ses över. I planen stadfästs även en fastighetsreglering där allmän mark och kvartersmark byter ägare.