Planprogram för Sundets handelsplats

Sunne kommun har tagit fram ett planprogramförslag för att kunna omvandla området på östra sidan av järnvägen i Sunne centrum från småindustriområde till handelsområde.

Planförslag

Det gällande området utvecklas idag från småindustri/bostadsområde till en plats för Sundets handelsplats, bostäder och handel. Det krävs fysiska anpassningar för att platsen ska fungera som handelsplats och då bör man tänka på bland annat tillgänglighet, järnvägsöverfarter och skyltning.

Ett antal företagare har benämnt området till Sundets handelsplats.

Planprogrammet följer kommunens utvecklingsplan av Sunne centrum.

Trafiken i området innebär vissa problem. För att undersöka vilka problem som finns och hur de ska lösas har en åtgärdsvalstudie tagits fram. Åtgärdsvalstudien grundar sig på problem och lösningsförslag som kommit fram i workshops tillsammans med kommunen, EQC, berörda myndigheter, verksamheter och boende i området.

Åtgärdsförslag

Åtgärdsvalstudien hittar du under rubriken Dokument. På sidan 25-26 i dokumentet finns två åtgärdsförslag. I dagsläget anser vi åtgärdsförslag 1 som den mest lämpliga åtgärden. Ingen åtgärd är ännu beslutad och vi ska tillsammans med Trafikverket reda ut vilka åtgärder som ska genomföras och vem som ska genomföra dem.

Programmet utgör ett diskussionsunderlag. Under samrådstiden, som var 2013, inkom synpunkter och förslag. Kommunen har samtidigt dialog med trafikverket om vilka lösningar som behöver komma till för att genomföra förändringen av området.

För att kunna förverkliga omvandlingen av området krävs att en ny detaljplan tas fram och det beslutet är inte taget ännu.