Magasinsgatan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av flerbostadshus på området mellan Lerälven och Magasinsgatan. Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen och den gäller sedan januari 2018.

Status: Detaljplan för del av fastigheten Leran 3:292 antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19, planen gäller sedan januari 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostäder i flerbostadshus i centrala Sunne.

Planområdet omfattar del av fastigheten Leran 3:292 och avgränsas i söder av Magasinsgatan, i öster av Lerälven, i norr av Hasses Handelsträdgård och Dahlqvisthuset och i väster av Ekebyvägen.

Planen är förenlig med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort.