Holmby, utökad industrimark

Sunne kommun har upprättat en detaljplan för ett utökat industriområde på Holmby, nordväst om Sunne tätort i syfte att utöka planberedskapen för industri och verksamheter på Holmby.

Status: Detaljplanen vann laga kraft 18 maj 2020.

Planområdet är beläget öster om flygfältet och norr om väg 888, Gräsmarksvägen. Området ligger i anslutning till befintligt industri-/verksamhetsområde. Planområdet omfattar cirka 13,9 hektar och består till största del av jordbruksmark, men även en mindre del av en skogsdunge.

Kommunfullmäktige beslutade 20 april 2020 (Kf § 40) att anta detaljplanen för del av Holmby 2:1.