Bråruds industriområde

Sunne kommun har gjort en ändring för del av stadsplanen Bråruds industriområde. Ändringen gäller för fastigheten Brårud 1:151 och syftet är att möjliggöra högre byggnadshöjd.

Syftet med planändringen är att öka högsta byggnadshöjd från 6,5 meter till 13 meter där nya industribyggnader planeras anläggas.

Den underliggande stadsplanen för området antogs 1972 och vann laga kraft år 1973 och reglerar området till ”industriändamål”, ”mark som icke får bebyggas” samt tillåten byggnadshöjd om 6,5 meter.

Planändringsområdet omfattar endast fastigheten Brårud 1:151. Bråruds industriområde finns lokaliserat i den norra utkanten av Sunnes tätort. Kring fastigheten finns industrier i öst och söder, åkermark med småhus och Bråruds allén i norr samt Fryken i väst. Planändringsområdet omfattar cirka 2,3 hektar mark.

Kommunens översiktsplan (2011) pekar ut området för Brårud som ”industri, täktverksamhet och ytkrävande handel. Planen bedöms inte vara av stort allmänt intresse, medföra betydande miljöpåverkan samt bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Därav handläggs planärendet med ett standardförfarande.