Norra Skäggeberg

Detaljplan för detaljhandel i norra Skäggeberg, Sunne tätort, Sunne kommun.
Illustration över progresslinje.

Efter ansökan från ägarna till fastigheten Skäggeberg 1:316 har Sunne kommun tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Skäggeberg 1:316, del av Skäggeberg 1:315 och Skäggeberg 15:181.

Syftet med detaljplanen är att utveckla befintlig verksamhet i form av detaljhandel. Utvecklingen ska möjliggöra för mer utrymme i butiksbyggnaden och tillbyggnad av lagerutrymme samt postfunktion.

Inom planområdet finns idag en handelsbyggnad (Pekås). En ny detaljplan behövs för att möjliggöra önskad utbyggnad och i samband med det ersätta befintliga planer och även planlägga resterande del av fastigheten Skäggeberg 1:316 för en sammanhållen planläggning.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.

Laga kraft

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 7 juni 2023 och därefter vunnit laga kraft 4 juli 2023. Du kan ta del av planhandlingar och underlag under Dokument nedan.