Centrumutveckling

Sunne kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra centrum för att göra det ännu mer tillgängligt och trivsamt att besöka. Här har vi samlat olika projekt som har, eller ska, genomföras i Sunnes centrum.

Parkering i centrum

Parkeringsplatser Mejeriängen

I Oktober 2021 målade kommunen upp parkeringsplatserna på Mejeriängen med förhoppningen att platsen kan nyttjas effektivare. Att fler bilar får plats på samma yta och att det blir tydligare hur man kan parkera. I november samma år utvecklades detta ytterligare, då kommunen, utifrån efterfrågan, också målade upp fyra familjeparkeringsplatser.

Bild på familjeparkeringen vid Mejeriängen i Sunne

Skyltning antal parkeringsplatser

Sunne kommun inleder ett långsiktigt arbete med att vid varje parkering i centrum skylta med vad parkeringen heter och hur många parkeringsplatser som finns. Syftet är att det ska bli tydligare för invånare som besökare att enkelt hitta lediga parkeringsplatser.

Först ut är järnvägsstationen och Kvarngatan som nu har fått skyltar med antal parkeringsplatser.

Nya parkeringsplatser söder om Motorgården

Under våren 2022 iordningställs cirka 9 parkeringsplatser längs Älvgatan, söder om Motorgården för att skapa fler centrumnära parkeringsplatser. Det är tydliga parkeringsplatser som är belysta och skyltade.

Nya parkeringsplatser längs Badhusgatan

Sex stycken nya parkeringsplatser skapades under hösten 2021 längs Badhusgatan, i höjd med Salla. Syftet är fler, centrumnära parkeringsplatser. I november 2021 målade kommunen upp de nya parkeringsplatserna längs Badhusgatan.

Inventering av parkeringsplatser i centrum

Sunne kommun gör kontinuerliga inventeringar över hur många lediga parkeringsplatser det finns i centrum. Inventeringen i september 2021 visade att av totalt 812 parkeringsplatser i centrum var cirka 43 procent av parkeringsplatserna är upptagna.

Platserna inventeras vid olika tillfällen och tidpunkter, varav minst en lönefredag.

Syftet är att hela tiden ha ett utgångsläge för hur behovet av parkeringar ser ut i centrum.

Parker och bebyggelse i centrum

Ny park i centrum, Magasinsgatan/Kvarngatan

Mellan Magasinsgatan och Kvarngatan byggdes under 2022 en ny park. Med syftet att skapa ett stillsamt, tryggt och trivsamt grönområde i centrum. En ny gångbro är planerad att placeras där den gamla avstängda bron är idag. Parken blir därför också ett genare stråk från Leran-området till centrum för gående och cyklister.

 

Ritning över den nya parken vid Magasinsgatan/Kvarngatan

Ny gång- och cykelbro över sundet

Sunne växer och bostadsområdena Torvnäs och Solbacka byggs ihop med den västra sidan av Frykensundet. Det blir närmare till centrum, järnvägsstationen, Kolsnäs och Sundsbergsområdet.

Bron som går över Frykensundet från Älvgatan/Strandvägen på den västra sidan till Torvnäs på den östra sidan stod klar i november 2021.

Bron har en konstruktion i stål och betong och byggs med tre spann och två stöd i vattnet. Den totala längden på bron är 94,7 meter och höjden över Fryken är densamma som Sundsbron och Bryggarebron. Den blir upplyst kvällstid och ska fungera som reservbro för utryckningsfordon.

Kostnad cirka 20 miljoner kronor varav medfinansiering från Trafikverket på 1,3 miljoner kronor.

Bild på den nya bron över sundet vid Torvnäs