Industri söder om Brårudsallén

Planens syfte är att göra om mark som idag är planlagd som industrigata till mark för industriändamål.

Status: Detaljplanen har antagits och gäller sedan december 2017.

Primeblade Sweden AB har för avsikt att bygga en ny industrilokal söder om Brårudsallén, i nordöstra delen av Sunne tätort.

Enligt gällande detaljplan tillåts industriändamål och området delas av genom en industrigata (ej utbyggd). För att möjliggöra en ändamålsenlig placering av den nya industrilokalen har ett detaljplaneförslag tagits fram. Planförslaget innebär att industrigatan istället blir mark för industriändamål.

Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiksplanen för Sunne tätort.