Mormors glasscafé, Lysvik

Detaljplan för Mormors Glasscafé i Lysvik möjliggör bostad och caféverksamhet.

Sedan 2007 har Mormors Glasscafé drivits i före detta Lysviks missionshus på Stävarby 1:74. Näringen har blivit mer och mer viktig för Lysviks utveckling. Mer och mer gäster hittar sin väg till Mormors Glasscafé och därmed till Lysvik.

Verksamheten bedrevs tidigare med ett tillfälligt bygglov. För ett permanent tillstånd krävdes en detaljplaneändring. I den gamla detaljplanen från 1944 var fastigheten betecknad för enbart bostadsändamål. Tillfartsvägen till Stävarby 1:74 och grannfastigheter har inga fastställda rättigheter, detta ses över för att säkerställa en långsiktig åtkomst för berörda fastigheter.

Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan.