Sundsvik 10:10

Granskning av förslag till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten Sundsvik 10:10.

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för parkeringsplats och infart till fastigheten Sundsvik 10:10. Planens syfte är att ändra mark-användningen från parkeringsplats och infart på allmän plats till parkeringsplats och infart på kvartersmark.

Avsikten med den ändrade markanvändningen är att marken ska säljas av kommunen till enskild.

Planområdet är beläget i Sunne tätort, omedelbart öster om järnvägen. Planområdet omfattar del av två fastigheter – Sundsvik 1:65 samt till en mindre del Sundsvik 10:10. Planområdets areal är ca 1250 kvadratmeter.

Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort. Det bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Synpunkter på förslaget kunde lämnas till och med 28 februari 2022.