Hotell Nilsson-tomten, Sundsvik 1:27

Detaljplanen ger möjlighet för byggnader med bostäder, kontor och handel på den så kallade Hotell Nilsson-tomten.

Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse för bostäder, kontor och handel på den så kallade ”Hotell Nilsson-tomten” Sundsvik 1:27, i hörnet Storgatan/Mejerigatan. För att samordna och lösa de trafik- och parkeringsfrågor som en exploatering på tomten medför, omfattar planområdet även de angränsande fastigheterna västerut mot Bryggargatan.

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning innan den antogs av kommunfullmäktige.

Historik

Fastigheten där Hotell-Nilsson tidigare låg har inte varit bebyggd sedan mitten på 1970-talet, då hotellet som stod där brann ner.

Efter att hotellet brann ner planerades området för kommunhus och bibliotek, men planen förverkligades aldrig och idag används området som tillfällig parkering.