Lerbrobacken

Sunne kommun har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Lerbrobacken i syfte att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Status: Antagande

Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2020 (KS § 118) att anta detaljplaneändringen för Lerbrobacken.

Länsstyrelsen beslutade att ta in planen på prövning och handlägger ärendet vidare.

Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggbar mark och införa en bestämmelse om skydd för störningar som kopplas samman med ett villkor för lov.

Ändringen medför även borttagning av planbestämmelsen F (byggnadssätt och antal lägenheter) samt tillägg av ny planbestämmelse gällande byggnadshöjd för huvudbyggnad. Detta möjliggör för framtida exploatering inom fastigheten i form av flerbostadshus inom centrala Sunne.

Planområdet angränsas av bostäder i form av småhus i väst, Skäggebergsvägen i norr, Ekebyvägen i öst och Lerälven samt skog och obebyggd mark i syd. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen (2011) och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort (2009).