Gång- och cykelbro över Frykensundet

Detaljplanen möjliggör en ny gång- och cykelbro över södra Frykensundet i centrala Sunne. Detaljplanen vann laga kraft den 20 december 2013.

Planområdet är beläget i Sunne tätort och sträcker sig från Älvgatan/Strandvägen på västra sidan sundet till Nordenssonvägen på östra sidan (Torvnäs). Marken ägs av Sunne kommun.

Bron kommer endast att vara öppen för gång- och cykeltrafik, men byggs tillräcklig bred och stabil för att kunna klara även trafik från ett utryckningsfordon.

Detaljplanen stämmer överens med både översiktsplanen och fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.
Samtliga handlingar i ärendet hittar du i högerspalten.

Detaljplanen har vunnit laga kraft.