Pågående planer

Under planarbetet tas nya detaljplaner fram, då prövas om ett förslag till markanvändning är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen (PBL). I menyn till vänster hittar du de planer som är pågående, på varje sida finns samlade planhandlingar.

En detaljplan kan påbörjas på olika sätt. Detaljplan krävs vid utbyggnader av områden och för ändrad användning av en fastighet eller ett område. Ofta ansöker markägare eller exploatörer om att detaljplaner ska upprättas, för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan påbörjas genom initiativ av kommunen, för att få till stånd en förändring eller lösa frågor som till exempel nya bostads- eller industriområden med mera.