Askersby, områdesbestämmelser

Askersby med jordbruksbebyggelse och odlingslandskap är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Syftet med områdesbestämmelserna är att skydda den värdefulla kulturmiljön.

Status: Planen har vunnit laga kraft.

Kommunen vill säkra områdets värden genom att upprätta områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelserna är att säkerställa att bebyggelseutvecklingen i det utpekade området kan ske med beaktande av de kulturvärden som finns i form av äldre bebyggelse och bebyggelsemiljöer.

Dokument