Slottet i Sunne, Sundsvik 6:7

Detaljplanen har tagits fram för att skydda Slottets kulturhistoriska värde och samtidigt öka byggnadens användningsområden.

Status: Detaljplanen vann laga kraft den 20 september 2014.

Slottet är en av Sunnes äldsta byggnader. Slottets användning reglerades tidigare med beteckningen "A – Allmänt ändamål", vilket är en äldre beteckning avsedd för verksamheter med offentlig huvudman.

Genom att ändra byggnadens användningsområden genom en bestämmelse "C – centrumverksamhet" kan byggnaden användas för andra verksamheter, som till exempel kontor, butik, café, kultur med mera. Skyddsbestämmelser har införts så att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras.