Prostgården, Torvnäs 1:15 och 1:48

Detaljplanen för Prostgården möjliggör för bostäder och bed and breakfast.

På fastigheten Torvnäs 1:15, kallad Prostgården, bedrivs ett bed and breakfast. Verksamheten omfattar 22 bäddar och håller öppet året runt. Vissa byggnader inom fastigheten används som bostad och enligt gällande detaljplan får fastigheten endast användas för bostadsändamål.

Fastigheten Torvnäs 1:48 är nybyggd med bostadshus och har i samband med Prostgårdens ändrade användning behov av möjlighet till viss avskärmning.

Verksamheten bedrevs tidigare med ett tillfälligt bygglov och det fanns en önskan att få ett permanent tillstånd samt möjlighet att utöka med konferens och något extra evenemang per år. En ny detaljplan upprättades för att möjliggöra Prostgårdens multifunktionella användning.

Planförslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan.

Dokument