Hensgård, upphävande av detaljplan

Kommunstyrelsen har beslutat att upphäva detaljplan för fritidsbebyggelse i Hensgård.

Planens huvudsakliga syfte innan upphävandet var att reglera befintlig bebyggelse och möjliggöra för en exploatering av fritidsbebyggelse om sex hus. Tomterna i planen var avstyckade men hade ej blivit bebyggda. En konsekvens av upphävandet av detaljplanen är att fastigheter inom detaljplanen nu har möjlighet till större byggrätt. Samt så möjliggör det för mer varierade bostäder, exempelvis permanentbostäder istället för enbart fritidshus som den upphävda detaljplanen reglerade för.

Planen har vunnit laga kraft.