Selma och Sundsbergs gård

Detaljplanen möjliggör en ändrad användning av Hotell Selma Lagerlöf och skyddar kulturhistoriska värden på Sundsbergs gård.

Detaljplanen tillåter bostäder och centurverksamhet i före detta Hotell Selma Lagerlöf. Detaljplanen skapar även planmässiga förutsättningar för ett ansvarsfullt förvaltande av befintlig värdefull bebyggelse på Sundsbergs gård.

Planen har under planprocessen varit ute på samråd och på granskning. Inkomna synpunkter finns sammanfattade och kommenterade i handlingarna "Samrådsredogörelse" och "Granskningsutlåtande".