Brårud, studentbostäder

Planförslaget innebär att befintliga studentbostäder kan beviljas permanent bygglov och att ytterligare ett hyreshus kan byggas. Planförslaget antogs av Kommunstyrelsen den 11 oktober 2016.

Status: Den 11 oktober 2016 antogs planförslaget av Kommunstyrelsen.

Studentbostäderna på Brårud byggdes 2007 med tillfälligt bygglov till 2016-12-31, att bygglovet blev tillfälligt var för att åtgärden inte var förenlig med gällande detaljplan. För att kunna ge ett permanent bygglov för bostäderna krävs att en ny detaljplan upprättas. Sunne Bostads AB inkom därför i december 2015 med en ansökan om planbesked för området i syfte att kunna få permanent bygglov för bostäderna.

Planförslaget innebär att de befintliga studentbostäderna kan beviljas permanent bygglov och att ytterligare ett hyreshus kan byggas på fastigheten Brårud 3:92. Brårud 3:93 får användningen skola och får i "korsmarken" bebyggas med komplementsbyggnader.

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Under samråds- och granskningstiden har det funnits möjlighet att lämna in synpunkter på planförslaget.