Sunne båtklubb

Detaljplanen syftar till att juridiskt bekräfta en utbyggd marina så att permanent bygglov kan medges. Därutöver ska detaljplanen möjliggöra ytterligare bryggor norrut.

Status: Detaljplanen vann laga kraft den 29 december 2014.

Sunne Båtklubbs syfte är bland annat att verka för ett gott och bra båtliv på sjön Fryken och tillvarata medlemmarnas intressen. 

Den nya detaljplanen syftar till att juridiskt bekräfta en utbyggd marina så att ett permanent bygglov kan medges. Därutöver möjliggör den nya detaljplanen ytterligare bryggor norrut.

Detaljplanen stämmer överens med både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 24 november. Miljö- och byggnadsnämnden godkände redaktionella ändringar i planbeskrivningen den 8 december och detaljplanen vann laga kraft den 29 december 2014.

Dokument